Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν, οφείλουν να διαθέτουν στελέχη καταρτισμένα στο λογιστικό πλαίσιο που σχετίζεται με την άσκηση και την παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Παράλληλα θα πρέπει να διαθέτουν διοικητικά στελέχη ικανά να αναλύουν αποτελεσματικά τα οικονομικά τους στοιχεία για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών και λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και να εμπλουτίσουν τις ικανότητες τους στην κατανόηση βασικών αρχών της λογιστικής ώστε να μπορέσουν να διοικήσουν αποτελεσματικότερα την επιχείρηση τους.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Accounting for Entrepreneurs του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις θεωρητικές έννοιες των μετρήσεων και της καταγραφής των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, απαιτήσεων, και κεφαλαίου της επιχείρησης, καθώς και να είναι σε θέση να καταχωρούν κινήσεις εσόδων-εξόδων και να υπολογίζουν τις αποσβέσεις,
 • Αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο, ούτως ώστε να είναι σε θέση να καταρτίζουν και να αναλύουν λογιστικές καταστάσεις,
 • Αντιλαμβάνονται την σημασία της κατανόησης των βασικών αρχών αποτύπωσης και μελέτης των λογιστικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων, με σκοπό να διαθέτουν τα εφόδια ώστε να δύνανται να λαμβάνουν ορθολογικές αποφάσεις, να διαβλέπουν μελλοντικές τάσεις, και να αντιμετωπίζουν επιχειρηματικές προκλήσεις που βασίζονται σε εύστοχες αναλύσεις των λογιστικών καταστάσεων της επιχείρησης,
 • Κατανοούν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων όπως η σύσταση και λύση των εταιρειών, οι αποσβέσεις, οι λογαριασμοί εσόδων-εξόδων, και ο λογιστικός έλεγχος της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης,
 • Γνωρίζουν τις μεθόδους και τα εργαλεία προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών, και να αντιλαμβάνονται την σημασία της φορολογικής λογιστικής στην χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής.
 • Αντιλαμβάνονται τις μεθόδους και τα εργαλεία προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών, καθώς και την σημασία της φορολογικής λογιστικής στην χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Θεμελιώδεις Λογιστικές Έννοιες
 • Λογιστική παρακολούθηση επιχείρησης
 • Βασικές αρχές της Εταιρικής Λογιστικής

 Ενότητα 2:

 • Οικονομικές Καταστάσεις
 • Το Λογιστικό Κύκλωμα
 • Εισαγωγή στην κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων

Ενότητα 3:

 • Καταχώρηση συναλλαγών στα Λογιστικά Βιβλία
 • Οικονομικές Καταστάσεις και Αξιολόγηση Επιχειρηματικών Αποφάσεων
 • Συνοπτική παρουσίαση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Ενότητα 4:

 • Λογαριασμοί Εσόδων-Εξόδων
 • Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων
 • Σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ενότητα 5:

 • Βασικές αρχές Φορολογικής Λογιστικής
 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
 • Λογιστικός χειρισμός Leasing

Διδακτική Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία θα πρέπει, αφού επιλέξουν μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και εξετάσουν τα λογιστικά στοιχεία που τους ενδιαφέρουν (ενδεικτικά αναφέρονται οι συνολικές αποσβέσεις, το κυκλοφορούν ενεργητικό, το μέγεθος ιδίων κεφαλαίων, το ύψος του κεφαλαίου κίνησης, οι βραχυπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις), να σχολιάσουν τις στρατηγικές επιλογές, αλλαγές, και εξελίξεις που έλαβαν χώρα στην υπό εξέταση εταιρεία.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης