Η συνεχής αλλαγή αποτελεί μια σταθερά στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, καθώς μεταβάλλονται διαρκώς οι συνθήκες στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, οι επιχειρηματικές στρατηγικές, οι αγορές και οι προτιμήσεις, η τεχνολογία, και οι προκλήσεις που η επιχείρηση ή ο οργανισμός καλείται να αντιμετωπίσει. Κατ’ επέκταση η κατανόηση της αλλαγής, η αξιολόγηση της αναγκαιότητας της, η διοίκηση και η διαχείριση της αλλαγής, η αντιμετώπιση των εμποδίων που ανακύπτουν, αποτελούν ζητήματα κεφαλαιώδους σημασίας για την εξέλιξη, ανάπτυξη, και επιβίωση των επιχειρήσεων.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών που εμπλέκονται στην διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών, επιχειρηματίες, στελέχη των τμημάτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, Project Managers, υπεύθυνους τμήματος Marketing, Change Managers, Chief Executives, General Managers, καθώς και σε επαγγελματίες και φοιτητές που επιθυμούν να καταρτιστούν σε ζητήματα μετασχηματισμού των στόχων, των διαδικασιών, και των στρατηγικών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Essentials in Change Management του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν βασικές έννοιες της Διαχείρισης Αλλαγής καθώς και να αναγνωρίζουν τους Τύπους και τα Επίπεδα Αλλαγής,
 • Εξοικειωθούν με την σημασία των περιβαλλοντικών, οικονομικών, και κοινωνικών αλλαγών και τις επιδράσεις τους στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς,
 • Αξιολογούν τον ρόλο του ηγέτη στην υλοποίηση της οργανωσιακής αλλαγής, καθώς και τις επικοινωνιακές δεξιότητες που ο ηγέτης απαιτείται να κατέχει,
 • Γνωρίζουν τις κυριότερες και πλέον διαδεδομένες αιτίες αντίστασης στην αλλαγή, και τους ενδεδειγμένους τρόπους να ξεπεραστούν ζητήματα “resistance to change”,
 • Αντιλαμβάνονται τους κυριότερους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που τείνουν να κατευθύνουν μια επιχείρηση ή οργανισμό στην αλλαγή,
 • Αξιολογούν τους παράγοντες που δύνανται να οδηγήσουν την επιχείρηση ή τον οργανισμό σε επιτυχημένη οργανωσιακή αλλαγή, καθώς και τις πολυδιάστατες επιδράσεις της αλλαγής,
 • Εξοικειωθούν με την ανθρώπινη πλευρά της αλλαγής και με τον τρόπο που ο μάνατζερ μπορεί να μεταβάλλει την ψυχολογία των εργαζομένων προκειμένου να αποδεχθούν την αλλαγή, να την υποστηρίξουν, και να την κάνουν κομμάτι της κουλτούρας τους,
 • Αναπτύξουν τις διοικητικές και διαχειριστικές τους ικανότητες στην αποτελεσματική επικοινώνηση της αλλαγής στους stakeholders.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Εισαγωγή στο Change Management
 • Είδη και Επίπεδα Αλλαγών
 • Θεωρίες Διαχείρισης της Αλλαγής

Ενότητα 2:

 • Μοντέλα Διαχείρισης Αλλαγής
 • Αντίσταση στην Αλλαγή
 • Εμπόδια Οργανωσιακής Αλλαγής

Ενότητα 3:

 • Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής
 • Αλλαγή και Stakeholders
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα και Αλλαγή

Ενότητα 4:

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Αλλαγής
 • Επικοινώνηση της Αλλαγής
 • Οργανωσιακή Αλλαγή και Κουλτούρα

Ενότητα 5:

 • Εργαζόμενοι και Αλλαγή
 • Σφάλματα του Μάνατζμεντ Αλλαγών
 • Παράμετροι που επηρεάζουν την Αλλαγή

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία εργαζομένων

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, επιλέγοντας μια επιχείρηση ή οργανισμό εντός ενός κλάδου της επιλογής τους, και παρουσιάζοντας τις δυνάμεις του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος που τις ωθούν στον σχεδιασμό και υλοποίηση αλλαγής.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης