Η επικοινωνία είναι ένα ουσιαστικό συστατικό στον επιχειρηματικό κόσμο: επικοινωνία με τους πελάτες, συζήτηση εντός ομάδων, παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών σε πιθανούς επενδυτές ή παροχή κινήτρων στο δικό σας εργατικό δυναμικό. Από τη σκοπιά του διευθυντή, είναι ζωτικής σημασίας η κατανόηση της σημασίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας, όσο και των δυσμενών αποτελεσμάτων της ανεπαρκούς επικοινωνίας, ή της έλλειψης επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο. Τα διοικητικά στελέχη οφείλουν επομένως να αναπτύξουν στρατηγικές επικοινωνίας που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν αποτελεσματικά των ομάδων τους.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, CEOs/CFOs/COOs, διευθυντές και προϊσταμένους τμημάτων, Project Managers, υπεύθυνους τμήματος HR, καθώς και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αλλά και φοιτητές που φιλοδοξούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις επικοινωνιακές στρατηγικές και τεχνικές που εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνεργασία εντός των εργασιακών ομάδων.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Communication Skills for Managers του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας για την αποτελεσματική ηγεσία μιας ομάδας, καθώς και τον ρόλο της ενδυνάμωσης των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των managers στην αντιμετώπιση συγκρούσεων, στην επιτυχή διαπραγμάτευση, και τη βελτίωση της συνοχής της ομάδας,
 • Αξιολογούν τις αρνητικές επιπτώσεις της αναποτελεσματικής επικοινωνίας στις εργασιακές σχέσεις, να αντιλαμβάνονται τα δυνητικά εμπόδια στην επικοινωνία εντός του εργασιακού χώρου και τους τρόπους να τα υπερκεράσουν,
 • Αντιλαμβάνονται τις γραπτές και προφορικές επικοινωνιακές τους δεξιότητες στο πλαίσιο του εργασιακού χώρου, ως ένα εργαλείο ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους εργαζομένους και ως συστατικό στοιχείο της επαγγελματικής και προσωπικής επιτυχίας,
 • Αναγνωρίζουν τη σημασία της σαφούς επικοινώνησης των στόχων που θέτει ο μάνατζερ, καθώς και της ύπαρξης σταθερής επικοινωνίας με τους υφισταμένους του κατά τη διαδικασία της υλοποίησης των στόχων αυτών,
 • Κατανοούν την κρισιμότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη διοίκηση της επιχείρησης και την βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων,
 • Εκτιμούν την επίδραση της τεχνολογικής προόδου στη διάνοιξη νέων καναλιών επικοινωνίας, στην εξέλιξη των μορφών επικοινωνίας, και την εν γένει βελτίωση της διαδικασίας της επικοινωνίας στον εργασιακό χώρο,
 • Γνωρίζουν τις απαραίτητες τεχνικές ώστε να εκφράζονται με σαφήνεια στα πλαίσια ενός meeting και να αντιμετωπίζουν δυνητικές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια των συναντήσεων με το προσωπικό.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Ορισμός της επικοινωνίας
 • Τα είδη της επικοινωνίας
 • Επικοινωνία στη Διοίκηση

Ενότητα 2:

 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ρόλος της επικοινωνίας στο management
 • Τα κανάλια της επικοινωνίας

Ενότητα 3:

 • Σπουδαιότητα της επικοινωνίας
 • Διαδικασία της επικοινωνίας
 • Μορφές της επικοινωνίας

Ενότητα 4:

 • Επικοινωνία και ηγεσία
 • Επικοινωνία και διαχείριση συγκρούσεων
 • Επιχειρησιακή επικοινωνία

Ενότητα 5:

 • Επικοινωνία στο πλαίσιο των meetings
 • Τεχνικές επικοινωνίας-επιρροής
 • Ενεργητική ακρόαση

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους οι managers της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο απασχολούνται, δύνανται να βελτιώσουν το επικοινωνιακό κλίμα στον εργασιακό χώρο.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης