Η αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού, καθώς και ο έλεγχος του κόστους είναι ζωτικής σημασίας για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς. Προκειμένου οι εταιρείες να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα τους οφείλουν να παρακολουθούν τον προϋπολογισμό τους και να μειώνουν τα κόστη των διαδικασιών, των δραστηριοτήτων, και των λειτουργιών τους.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες, σε οικονομολόγους, σε υπεύθυνους λογιστηρίου, σε φοροτεχνικούς, σε Οικονομικούς Διευθυντές, σε Project Managers, σε συμβούλους επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες και φοιτητές οικονομικής και λογιστικής επιστήμης που επιθυμούν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες στους τομείς του προσδιορισμού του κόστους μιας επιχείρησης και της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Cost & Budgeting Management Basics του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να κατανοούν τις διαδικασίες της κατάρτισης και του ελέγχου του προϋπολογισμού καθώς και της παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους,
 • Αξιολογούν τη σημασία της διαχείρισης του προϋπολογισμού και της διαχείρισης του κόστους, τις λογιστικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, και τη σημασία τους στην υποστήριξη της λήψης μιας επιχειρηματικής απόφασης,
 • Κατανοούν την κρισιμότητα της διαχείρισης των πόρων σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και της κοστολόγησης και διαχείρισης του προϋπολογισμού για την αξιολόγηση μελλοντικών σχεδίων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,
 • Γνωρίζουν τις τεχνικές και τις στρατηγικές που αφορούν στον έλεγχο του προϋπολογισμού και του κόστους, που δύνανται να συνδράμουν στη βελτίωση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης,
 • Αξιολογούν τις διαφορετικές μεθόδους κοστολόγησης, επιλέγοντας την καταλληλότερη ανά περίπτωση, ανάλογα με το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης,
 • Εκτιμούν τη σημασία της ανάλυσης Νεκρού Σημείου για την επιχείρηση, τις μεθόδους υπολογισμού του Break-Even Point, και την αξία του στην διαδικασία τιμολόγησης των προϊόντων της επιχείρησης,
 • Αντιλαμβάνονται τον προϋπολογισμό τόσο ως ένα μέσο αξιολόγησης της εξέλιξης της επιχείρησης εντός ενός δεδομένου χρονικού διαστήματος, όσο και ως ένα χρήσιμο εργαλείο για την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Εισαγωγή στην Κοστολόγηση
 • Διαχείριση Προϋπολογισμού
 • Κατηγορίες Κόστους

Ενότητα 2:

 • Συστήματα Κοστολόγησης
 • Προϋπολογισμός και λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων
 • Σημασία κοστολόγησης για τις επιχειρήσεις

Ενότητα 3:

 • Οφέλη και μειονεκτήματα προϋπολογισμών
 • Στάδια κατάρτισης προϋπολογισμού
 • Έλεγχος προϋπολογισμού

Ενότητα 4:

 • Προϋπολογισμός και στρατηγική των επιχειρήσεων
 • Ορισμός Νεκρού Σημείου
 • Μέθοδοι υπολογισμού Break-Even Point

Ενότητα 5:

 • Τεχνικές σύνταξης προϋπολογισμού
 • Υπολογισμός των προβλέψεων ( forecasting)
 • Σύγχρονες τάσεις στη σύνταξη προϋπολογισμών

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για την επιχείρηση ή τον οργανισμό, από τη θέσπιση επιτεύξιμων προϋπολογιστικών στόχων.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης