Οι αλλαγές που προκύπτουν εξαιτίας των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής επιβάλλουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελεί καίριο παράγοντα επιβίωσής τους. Το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις στους εκπαιδευόμενους ώστε να κατανοήσουν τις δυνάμεις που ωθούν τις SMEs προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις συνέπειες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εισέρχονται στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και τις πολυδιάστατες αλλαγές που απαιτούνται στην επιχειρηματική νοοτροπία, στις διαδικασίες, και την οργάνωση τους.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρηματίες ιδιοκτήτες SMEs, συμβούλους επιχειρήσεων, καθώς και σε επαγγελματίες αλλά και φοιτητές που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ανατπύξουν τις ικανότητες τους στον τομέα της εφαρμογής νέων τεχνολογιών και της εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας ως στρατηγικών ανάπτυξης των SMEs.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Digital Transformation in SMEs  του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες και την σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των πελατών, στην προσαρμογή του επιχειρηματικού μοντέλου στις σύγχρονες ανάγκες, καθώς και στην βελτίωση των διαδικασιών της μικρομεσαίας επιχείρησης,
 • Επισημαίνουν τα οφέλη, τις αδυναμίες και τα πιθανά ζητήματα που δυνητικά ανακύπτουν κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμο της μικρομεσαίας επιχείρησης, αξιολογώντας κριτικά τις δεδομένες υπάρχουσες οικονομικές αλλά και τεχνολογικές συνθήκες,
 • Αναλύουν και να επιλέγουν ψηφιακές τεχνολογίες και ψηφιακές στρατηγικές των SMEs, αναπτύσσοντας την ικανότητα τους να προτείνουν και να σχεδιάζουν λύσεις σε επίπεδο μικρομεσαίας επιχείρησης,
 • Αντιμετωπίζουν δημιουργικά και αποτελεσματικά τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των SMEs και να αναπτύσσουν ορθολογικά επιχειρήματα που θα υποστηρίζουν αυτές τις διαδικασίες επίλυσης στα πλαίσια του SME οικοσυστήματος,
 • Σχεδιάζουν, να αξιολογούν, και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες ψηφιακές στρατηγικές σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες μικρομεσαίας επιχείρησης,
 • Αξιολογούν τις κυριότερες προκλήσεις αλλά και προοπτικές κατά την πορεία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και τις σύγχρονες τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού των SMEs.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Ψηφιοποίηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Η έννοια της Μικρομεσαίας Επιχείρησης
 • Ψηφιακά Επιχειρηματικά Μοντέλα SMEs

Ενότητα 2:

 • Τα στάδια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των SMEs
 • Παράγοντες που επιβάλλουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των SMEs
 • Επιχειρησιακή Ευελιξία και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Ενότητα 3:

 • Διαδικασίες και Μέθοδοι Ψηφιακού Μετασχηματισμού SMEs
 • Οφέλη Digital Transformation των SMEs
 • Στρατηγικές Ψηφιακού Μετασχηματισμού SMEs

Ενότητα 4:

 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός και βιωσιμότητα SMEs
 • DT και απαιτούμενη οργανωσιακή αναδιάρθρωση SMEs
 • Digital Transformation και SME Innovation

Ενότητα 5:

 • Προκλήσεις και εμπόδια Ψηφιακού Μετασχηματισμού SMEs
 • Digital Transformation και ζητήματα Ηγεσίας, Κόστους, Κουλτούρας
 • Digital Transformation ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας, σχολιάζοντας, και αναλύοντας τους τρόπους με τους οποίους μια ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση δύναται να εφαρμόσει μεθόδους ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της υπό το πρίσμα των οικονομικών δυσχερειών και προβλημάτων ανταγωνιστικότητας που προκάλεσε η πανδημία Covid-19.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης