Το αντικείμενο του προγράμματος εστιάζει σε ένα διαχρονικά κρίσιμο και πολλαπλώς απειλητικό για την υγεία πρόβλημα, το οποίο είναι η ηθική / ψυχολογική παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον.

Η έννοια και η εκδήλωση της ηθικής παρενόχλησης παρουσιάζονται από την οπτική γωνία των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία, θέτοντας τον προβληματισμό ότι κάθε μορφή εκφοβισμού, απειλής, ψυχολογικής και σωματικής βίας δεν αποτελεί μονοσήμαντο φαινόμενο που ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη συμπεριφορά του θύτη / διώκτη, αλλά συνεργεί σωρευτικά με άλλους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες που εντοπίζονται στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίοι πολλές φορές επιτρέπουν τη συνέχιση της ανάρμοστης συμπεριφοράς και αναγκάζουν τα θύματα και τους μάρτυρες να σιωπούν.

Αρχικά δίνονται οι ορισμοί για την ηθική παρενόχληση, το mobbing, το bullying και άλλους συναφείς όρους, ενώ παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης για την εισαγωγή των συμμετεχόντων στο θέμα. Επίσης παρουσιάζονται οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι της εργασίας που ευνοούν την εκδήλωση αρνητικής και ανήθικης συμπεριφοράς, ενώ χαράσσονται οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην ηθική παρενόχληση και τη φυσιολογική διαπροσωπική σύγκρουση ή πίεση από τη διοίκηση.

Γίνεται συζήτηση επίσης για τα στάδια εμφάνισης της παρενόχλησης, τις συμπεριφορές και τα μέσα με τα οποία ο διώκτης απειλεί, εκβιάζει ή επιτίθεται στο θύμα, εστιάζοντας τόσο στην πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδραση όσο και στη διαδικτυακή / ηλεκτρονική παρενόχληση. Επίσης παρουσιάζονται οι διαφορετικές μορφές παρενόχλησης μέσα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Τέλος, γίνεται συζήτηση για τις ενδεδειγμένες αντιδράσεις και συμπεριφορές του θύματος και των τυχόν μαρτύρων του φαινομένου, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση της παρενόχλησης από τη διοίκηση της εταιρείας.

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι συμμετεχόντων

  • Να γνωρίσουν τις βασικές μορφές της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Να αναγνωρίζουν τι διαφοροποιεί την παρενόχληση από τη φυσιολογική σύγκρουση.
  • Να υιοθετήσουν τους ενδεδειγμένους τρόπους αντίδρασης σε τυχόν περιστατικά ή ενδείξεις παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια ανέρχεται συνολικά στις έξη (6) ώρες και αποτελείται από δύο τρίωρα εκ των οποίων περιλαμβάνει εισήγηση από ειδικό Κοινωνιολόγο και Νομικό, ενώ έχει προβλεφθεί χρόνος για συζήτηση με τους συμμετέχοντες (‘live session hour’).

 

Συμμετέχοντες

Στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικοί και υποστηρικτικοί υπάλληλοι σε ομάδες έως 15 ατόμων.

 

Δομή και περιεχόμενα του προγράμματος κατάρτισης

Εισαγωγή

Συστάσεις & Γνωριμία με το πρόγραμμα

Προσδοκίες- στόχοι συμμετεχόντων

Συμφωνία για εμπιστευτικότητα και ενεργητική συμμετοχή

 

Η ηθική παρενόχληση ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος στην εργασία

Τι είναι «ηθική παρενόχληση»;

Mobbing, bullying και συναφείς έννοιες.

Μελέτες περίπτωσης

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία

Η ηθική παρενόχληση ως ανάρμοστη συμπεριφορά

Συσχέτιση με εργασιακό στρες

Συσχέτιση με άλλους παράγοντες

Η δυναμική των ομάδων και της επιχείρησης

Τι δεν είναι ηθική παρενόχληση;

Βασικές διαφορές με τις διαπροσωπικές συγκρούσεις

 

Στάδια εμφάνισης, συμπεριφορές και μέσα έκφρασης της ηθικής παρενόχλησης

Στάδια εμφάνισης της παρενόχλησης: μια κλιμακούμενη εξέλιξη

Επίθεση στην εικόνα και υπόληψη του εργαζόμενου

Συμπεριφορές που πλήττουν την εργασιακή απόδοση του εργαζόμενου

Συμπεριφορές απομονωτισμού και αποκοπής του εργαζόμενου από το εργασιακό περιβάλλον και τους συναδέλφους

Συμπεριφορές απειλής, εκφοβισμού και σωματικής βίας

Πρόσωπο με πρόσωπο παρενόχληση

Διαδικτυακή / ηλεκτρονική παρενόχληση – τηλεργασία και παρενόχληση

 

Οι διαφορετικές μορφές σχέσης μεταξύ θύτη-θύματος

Παρενόχληση από προϊστάμενο σε υφιστάμενο

Παρενόχληση μεταξύ συναδέλφων στο ίδιο επίπεδο (ομοιόβαθμοι)

Παρενόχληση από υφιστάμενο ή ομάδα υφισταμένων προς τον προϊστάμενο

Παρενόχληση μεταξύ διευθυντικών στελεχών

Παρενόχληση από τη διοίκηση στους εργαζομένους

Παρενόχληση από τρίτους (εξωτερικοί συνεργάτες, προμηθευτές, ανάδοχοι, κ.λπ.)

 

Τρόποι αντίδρασης και διαχείριση της παρενόχλησης

Αντίδραση από το θύμα της παρενόχλησης (τεχνικές, συμπεριφορές και σκέψεις)

Αντίδραση από μάρτυρες του φαινομένου της παρενόχλησης

Ο ρόλος της εταιρείας – πολιτική πρόληψης και διαχείρισης ανάρμοστης συμπεριφοράς στην εργασία

Ο ρόλος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Κλείσιμο και συζήτηση

Συζήτηση και σκέψεις πάνω στο υλικό που παρουσιάστηκε

Επίλυση αποριών

 

Νομικό πλαίσιο

Ελληνικές αποφάσεις και νομικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκές αποφάσεις και Κοινοτικό πλαίσιο

Ευρωπαϊκή Οδηγία

Συμπεράσματα – σχόλια – παρατηρήσεις – προτάσεις