Η ενδοεπιχειρηματικότητα είναι μια έννοια που κερδίζει δημοτικότητα καθώς σύγχρονες επιχειρηματικές μέθοδοι και νέα επιχειρηματικά μοντέλα αρχίζουν να διαχέονται σε μεγάλες επιχειρήσεις και υιοθετούνται από την ηγεσία τους. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί διαβλέπουν την ανάγκη οι εργαζόμενοι να λειτουργούν περισσότερο σαν επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική επίτευξη αλλαγής, στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων, και της ταχείας εκμετάλλευσης ευκαιριών. Ακριβώς όπως η καινοτομία κατέστη κρισιμότατη για την επιβίωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών, οι ενδοεπιχειρηματίες είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν τον κίνδυνο και αποκομίζουν ανταμοιβές εντός ενός οργανισμού για τις καινοτομίες που εφαρμόζουν και προωθούν.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (CEOs, CFOs, COOs), σε Chief Innovation Officers, σε συμβούλους επιχειρήσεων και επιχειρηματίες, σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών που εμπλέκονται στην διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών, στελέχη των τμημάτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, Project Managers, σε Change Managers, σε General Managers, καθώς και σε επαγγελματίες και φοιτητές που επιθυμούν να καταρτιστούν σε ζητήματα ενδοεταιρικής επιχειρηματικότητας.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Intrapreneurship του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται την έννοια της ενδοεπιχειρηματικότητας, την σημασία της για την παραγωγή νέων καινοτόμων ιδεών, και τη συμβολή της στην ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς,
 • Εξοικειωθούν με τα βασικά χαρακτηριστικά του ενδοεπιχειρηματία, τα στάδια σχεδιασμού μιας ενδοεπιχειρηματικής στρατηγικής, καθώς και με τα βήματα της διαδικασίας της ενδοεπιχειρηματικότητας,
 • Αντιλαμβάνονται τη σημασία δημιουργίας ενός οικοσυστήματος εντός της επιχείρησης που να υποστηρίζει την δημιουργικότητα, την καινοτομία, και την ενδοεπιχειρηματική φιλοσοφία και κουλτούρα,
 • Κατανοούν τις γενεσιουργές αιτίες της ενδοεπιχειρηματικότητας καθώς και τη συμβολή της στην επίλυση ζητημάτων στασιμότητας, προβλημάτων έλλειψης καινοτομίας, και εγγενών αδυναμιών στο υπάρχον μοντέλο οργάνωσης της εταιρείας,
 • Αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μια επιχείρηση δύναται να υιοθετήσει, να εφαρμόσει, και να προωθήσει ένα μοντέλο ενδοεπιχειρηματικότητας, καθώς και τους παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία των πρωτοβουλιών ενδοεταιρικής επιχειρηματικότητας,
 • Αξιολογούν την ανάγκη για αποτελεσματική ηγεσία, εταιρική κουλτούρα καινοτομίας, και δημιουργίας κατάλληλου περιβάλλοντος ενθάρρυνσης και αναγνώρισης των εργαζομένων και των ομάδων, προκειμένου να επιτύχουν οι προσπάθειες και πρωτοβουλίες ενδοεπιχειρηματικότητας της επιχείρησης.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

 Ενότητα 1:

 • Η έννοια της Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Χαρακτηριστικά Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Διαφορές επιχειρηματία και ενδοεπιχειρηματία

Ενότητα 2:

 • Κλίμα Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Ενδοεπιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Οργανωσιακή αλλαγή και Ενδοεπιχειρηματικότητα

Ενότητα 3:

 • Ηγεσία στην Ενδοεπιχειρηματικότητα
 • Διαχείριση Αλλαγής και Ενδοεπιχειρηματικότητα
 • Τρόποι προώθησης Ενδοεπιχειρηματικότητας

Ενότητα 4:

 • Επίδραση και Οφέλη Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Είδη Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Lean Intrapreneurship

Ενότητα 5:

 • Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Προγράμματα Ενδοεπιχειρηματικότητας
 • Εταιρική Στρατηγική και Ενδοεπιχειρηματικότητα

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, επιλέγοντας μια επιχείρηση εντός του κλάδου της επιλογής τους και σχεδιάζοντας, παρουσιάζοντας, προωθώντας μια ενδοεπιχειρηματική προσπάθεια, αναλύοντας τον τρόπο εξεύρεσης των κατάλληλων πόρων για την υλοποίηση της, και αξιολογώντας τις κυριότερες προκλήσεις που αναμένεται να προκύψουν κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης της.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης