Η στρατηγική εφαρμογής των προτύπων ESG, προκειμένου να καθίσταται ουσιαστική και τα αποτελέσματα της μετρήσιμα, προϋποθέτει την υιοθέτηση διεθνών προτύπων για την δημοσιοποίηση και επικοινώνηση των μετρήσιμων στόχων και επιδόσεων στον τομέα των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, και οικονομικών επιπτώσεων των διαδικασιών της επιχείρησης. Παράλληλα, κρίσιμο κριτήριο για μια επιτυχημένη στρατηγική ESG είναι η εφαρμογή της  αρχής της ουσιαστικότητας (materiality) των ESG παραγόντων, με την έννοια ότι οι παράγοντες αυτοί οφείλουν να έχουν ουσιώδη σημασία για τους stakeholders της επιχείρησης.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, ESG managers,  υπεύθυνους εκπόνησης ESG αναφορών, διεθυντές βιώσιμης ανάπτυξης, στελέχη επιχειρήσεων και υπεύθυνους σε τμήματα ESG & Sustainability, συμβούλους επιχειρηματικής στρατηγικής, αλλά και σε φοιτητές σε αντικείμενα σχετικά με Business & Finance που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στο ESG.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Materiality of ESG Factors του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την φιλοσοφία του ESG (Environmental, Social, Governance), καθώς και την σημασία της ενσωμάτωσης των ESG παραγόντων στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • Αναγνωρίζουν και ιεραρχούν τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία η επιχείρηση οφείλει να διαχειρίζεται με βάση τον αποτελεσματικό ESG στρατηγικό σχεδιασμό,
 • Γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι εταιρείες που λειτουργούν με βάση ένα ESG πλαίσιο,
 • Αντιλαμβάνονται την σημασία της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας στην αξιολόγηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και στην λήψη ενημερωμένων και τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων,
 • Γνωρίζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές δημοσιοποίησης πληροφοριών του παγκόσμιου οργανισμού, Global Reporting Initiative (GRI), οι οποίες βασίζονται στους τρεις πυλώνες ESG, (περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση),
 • Γνωρίζουν τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης των ESG παραγόντων (Βασικοί, Προηγμένοι, Κλαδικοί), τον τρόπο δημοσιοποίησης τους, και την αξία των πληροφοριών που οι δείκτες αυτοί δύνανται να παρέχουν.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Η έννοια της Ουσιαστικότητας (Materiality)
 • Ορισμοί ESG και ESG παραγόντων
 • Ενσωμάτωση Κριτηρίων ESG στην Επιχειρησιακή Στρατηγική

Ενότητα 2:

 • Υπολογισμός ESG Materiality
 • ESG Investing και ESG Materiality
 • Σημασία ESG Materiality

Ενότητα 3:

 • ESG Materiality Assesment
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Εμπλοκή Stakeholders και ESG Materiality

Διδακτική Ενότητα 4:

 • Μέτρηση της εφαρμογής των ESG Παραγόντων
 • Δημοσιοποίση Πληροφοριών ESG
 • EU Taxonomy

Ενότητα 5:

 • Επιχειρηματικά Οφέλη ESG Materiality Assesment
 • ESG Materiality και Οικονομικές Επιδόσεις
 • Τάσεις στο ESG, Μελλοντικές Προκλήσεις

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία θα πρέπει να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν την σημασία της Ανάλυσης Ουσιαστικότητας και τα οφέλη που μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την σύνταξη της.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης