Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσαρμόζονται σταδιακά στην ανάγκη εφαρμογής επιχειρηματικών πρακτικών προσαρμοσμένων στην περιβαλλοντική προστασία, στην κοινωνική υπευθυνότητα, και την οικονομική εναρμόνηση με τις αρχές της βιωσιμότητας. Καθίσταται επομένως σημαντική η μέτρηση των κοινωνικών, οικονομικών, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ESG πρωτοβουλιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Chief ESG Officers, επενδυτές ESG, στελέχη του ESG Division, directors και managers ESG & Sustainability, στελέχη επιφορτισμένα με την σύνταξη Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και σε επαγγελματίες αλλά και φοιτητές που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν στην μελέτη του αντίκτυπου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο κοινωνικό σύνολο, στην οικονομία, και στο περιβάλλον.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Measuring ESG Impact του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την φιλοσοφία του ESG (Environmental, Social, Governance), καθώς και την σημασία της ενσωμάτωσης των ESG παραγόντων στην ευρύτερη στρατηγική της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • Αναγνωρίζουν και ιεραρχούν τα πλέον ουσιαστικά ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία η επιχείρηση οφείλει να διαχειρίζεται με βάση τον αποτελεσματικό ESG στρατηγικό σχεδιασμό,
 • Αξιολογούν την σημαντικότητα της εφαρμογής στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης βασισμένης στις αρχές ESG ως παράγοντα δημιουργίας ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης,
 • Αντιλαμβάνονται την σημασία της εξωτερικά προσανατολισμένης Ανάλυσης Ουσιαστικότητας, η οποία παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες που άπτονται των οικονομικών, κοινωνικών, και περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 • Γνωρίζουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές δημοσιοποίησης πληροφοριών του παγκόσμιου οργανισμού, Global Reporting Initiative (GRI), οι οποίες βασίζονται στους τρεις πυλώνες ESG, (περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση),
 • Γνωρίζουν τους βασικούς δείκτες αξιολόγησης των ESG παραγόντων (Βασικοί, Προηγμένοι, Κλαδικοί), τον τρόπο δημοσιοποίησης τους, και την αξία των πληροφοριών που οι δείκτες αυτοί δύνανται να παρέχουν σχετικά με τον αντίκτυπο ESG πρωτοβουλιών.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Βιώσιμη Χρηματοοικονομική
 • Ορισμοί ESG και ESG παραγόντων
 • Κοινωνικά Υπεύθυνες Επενδύσεις

Ενότητα 2:

 • Στρατηγικές ESG
 • ESG Investing και ESG Materiality
 • Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ενότητα 3:

 • ESG Materiality Assesment
 • Global Reporting Initiative (GRI)
 • Κανονιστικό Πλαίσιο

 Ενότητα 4:

 • Ανάπτυξη Απολογισμών ESG
 • Δημοσιοποίση Πληροφοριών ESG
 • EU Taxonomy

Ενότητα 5:

 • Sustainable Impact
 • Impact Measurement
 • Impact Management

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία θα πρέπει να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν την επίδραση της μετάβασης της επιχείρησης ή του οργανισμού εντός ενός πλαισίου ESG, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση πόρων.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης