Αυτή η εκπαίδευση θα συζητήσει τις διάφορες μεθόδους και τις βέλτιστες πρακτικές που συνάδουν με τις επιχειρηματικές και τεχνικές απαιτήσεις για μοντελοποίηση, οπτικοποίηση και ανάλυση δεδομένων με το Power BI. Η εκπαίδευση θα δείξει επίσης τον τρόπο πρόσβασης και επεξεργασίας δεδομένων από μια σειρά πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τόσο σχεσιακών όσο και μη σχεσιακών δεδομένων.

Αυτή η εκπαίδευση θα διερευνήσει επίσης τον τρόπο εφαρμογής των κατάλληλων προτύπων και πολιτικών ασφαλείας σε όλο το φάσμα του Power BI, συμπεριλαμβανομένων των συνόλων δεδομένων και των ομάδων. Θα συζητήσει επίσης πώς να διαχειριστείτε και να αναπτύξετε αναφορές και πίνακες εργαλείων για κοινή χρήση και διανομή περιεχομένου. Τέλος, αυτή η εκπαίδευση θα δείξει πώς να δημιουργείτε σελιδοποιημένες αναφορές στην υπηρεσία Power BI και να τις δημοσιεύετε σε έναν χώρο εργασίας για συμπερίληψη στο Power BI.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την σελίδα του προγράμματος στον ιστότοπο fastlane.aic.edu.gr