Ο όρος Ανάπτυξη Εργαζομένων αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ένας οργανισμός  για την συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, και της αναβάθμισης των γνώσεων τους στον τομέα ευθύνης τους. Η έννοια της παρότρυνσης αναφέρεται στην ενθάρρυνση του εργαζόμενου να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα σε εκείνον μέσα προκειμένου να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του ως άτομο. Παράλληλα, οι σύγχρονες κορυφαίες επιχειρήσεις εμπλέκουν τους εργαζόμενους σε διαδικασίες και δραστηριότητες προώθησης της υγείας και της ευεξίας στο εργασιακό περιβάλλον.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης, σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διαφόρων μεγεθών που ενδιαφέρονται για την παρότρυνση των εργαζομένων, για την υγεία και την ανάπτυξη εργαζομένων, και σε φοιτητές που επιθυμούν να εντρυφήσουν στην έννοια της ευεξίας στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Motivation, Development & Wellness του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές μεθόδους και τεχνικές παρακίνησης προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των εργαζομένων,
 • Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτυχθεί μια κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων,
 • Αντιλαμβάνονται τα κυριότερα εμπόδια που δύνανται να αποτρέπουν τους εργαζόμενους στην πορεία τους προς την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων τους,
 • Αξιολογήσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, εργασιακούς, ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον βαθμό παρακίνησης των εργαζομένων,
 • Κατανοούν  την σημασία της ανάπτυξης και εκπαίδευσης των εργαζομένων και της συσχέτισης της με την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης,
 • Αντιλαμβάνονται τον ρόλο της συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων στην βελτίωση της απόδοσης τους, καθώς και στην παγίωση της αφοσίωσης του σε έναν οργανισμό που επενδύει σε αυτόν,
 • Αξιολογούν την σημασία της εταιρικής ευεξίας ως συστατικού στοιχείου της υγείας, της απόδοσης, και της παρακίνησης στο πλαίσιο της επιχείρησης.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Ορισμός και σημασία της παρακίνησης
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες παραγωγικότητας
 • Θεωρίες της παρακίνησης

Ενότητα 2:

 • Διαδικασία της παρακίνησης
 • Παράγοντες παρακίνησης – Κίνητρα
 • Συμμετοχή και ευθύνη

Ενότητα 3:

 • Ανάπτυξη και Εξέλιξη
 • Χαρακτήρας εργαζόμενου και Motivation
 • Μέθοδοι παρακίνησης εργαζομένων

Ενότητα 4:

 • Εκπαίδευση, μέθοδοι εκπαίδευσης, και ανάπτυξη του προσωπικού
 • Κουλτούρα Employee Development
 • Ο ρόλος του μάνατζερ στην ανάπτυξη προσωπικού

Ενότητα 5:

 • Υγεία και Ευεξία στο εργασιακό περιβάλλον
 • Σημασία της Ευεξίας στον εργασιακό χώρο
 • Προγράμματα Ευεξίας

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, παρουσιάζοντας τον ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η ανάπτυξη των εργαζομένων στην εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης