Η Βιώσιμη ή Αειφόρος Χρηματοοικονομική αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με γνώμονα όχι μόνο την ανάλυση της σχέσης του Κινδύνου και της Απόδοσης στα πλαίσια των λειτουργιών του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, αλλά λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό αντίκτυπο της λήψης των χρηματοοικονομικών αποφάσεων, πάντα σε συνδυασμό με την χρηματοοικονομική ανάλυση και διαχείριση του κινδύνου στις χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, CFOs, Chief Sustainable Finance Officers, Green Finance Managers, ανώτερα στελέχη Finance, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, διαχειριστές κεφαλαίων, Managing Directors, καθώς και σε επαγγελματίες και φοιτητές Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών σχολών που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες της Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Fundamentals of Sustainable Finance του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται την τις σημαντικότερες προκλήσεις βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
 • Αξιολογούν τον ρόλο του χρηματοοικονομικού τομέα στην επίτευξη του αειφόρου μέλλοντος,
 • Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, κοινωνικοί παράγοντες, και παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης δύνανται να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και την λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων,
 • Εκτιμούν τον τρόπο με τον οποίο οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες ESG επιδρούν στον χρηματοοικονομικό τομέα,
 • Αναλύουν  τις πολιτικές και το κανονιστικό πλαίσιο που δύνανται να εφαρμόσουν οι κεντρικές τράπεζες και οι ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του βιώσιμου χρηματοοικονομικού συστήματος,
 • Γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα μπορούν να συμβάλλουν στην πορεία προς μια βιώσιμη οικονομία, και πώς σχετίζονται με την βελτίωση των ESG μετρήσεων και επιδόσεων της επιχείρησης ή του οργανισμού.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Η έννοια του Sustainable Finance
 • Βιωσιμότητα στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
 • Προκλήσεις Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής

Ενότητα 2:

 • Κίνδυνοι και Ευκαιρίες ESG
 • Πυλώνες Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής
 • Πολιτικές και Κανονιστικό Πλαίσιο Βιώσιμης Χρηματοοικονομικής

Ενότητα 3:

 • Ενσωμάτωση ESG στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων
 • Βιώσιμη Χρηματοοικονομική και Βιώσιμες Επενδύσεις
 • Η έννοια της Σύμμειξης Πόρων (Blended Finance)

Ενότητα 4:

 • Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
 • Πράσινα Ομόλογα
 • Δάνεια με Κριτήρια Βιωσιμότητας

Ενότητα 5:

 • Κίνδυνος Τραπεζών & Χρηματοδοτών
 • Μέτρηση ESG Επιδόσεων
 • Κλιματική Αλλαγή & Carbon Footprint

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία θα πρέπει να παρουσιάσουν, να περιγράψουν, και να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης