Η Υγεία και Ασφάλεια στον Εργασιακό Χώρο είναι ο διεπιστημονικός τομέας που  στοχεύει στην προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον, μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και της καλλιέργειας και προαγωγής νοοτροπίας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες και σε στελέχη επιχειρήσεων όλων των επιπέδων που επιθυμούν να ενστερνιστούν και να οικοδομήσουν μια κουλτούρα ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, αντιλαμβανόμενοι τη συσχέτιση του περιβάλλοντος αυτού με την αύξηση της παραγωγικότητας, την βελτίωση του ηθικού του προσωπικού, και την μείωση των απουσιών των υπαλλήλων.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Workplace Health & Safety του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την σημασία της προαγωγής και διατήρησης των υψηλότερων κατά το δυνατόν επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή ή τη μείωση της εμφάνισης των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία.,
 • Αξιολογούν τους κινδύνους για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία στους χώρους ευθύνης τους και στη συνέχεια να αποφασίσουν για το αν απαιτείται να ληφθούν κάποια μέτρα πρόληψης και προστασίας και αν ναι, ποια θα είναι τα μέτρα που θα εφαρμοστούν,
 • Γνωρίζουν τις βασικές πηγές και παράγοντες κινδύνου στους χώρους εργασίας που δύνανται να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία των εργαζομένων ή τραυματισμού,
 • Αξιολογήσουν τα μέτρα πρόληψης  και προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν εντός της επιχείρησης για τον έλεγχο των κινδύνων,
 • Ορίζουν την έννοια της επαγγελματικής ασθένειας και του εργατικού ατυχήματος με βάση την ελληνική νομοθεσία,
 • Γνωρίζουν τα κοινοτικά μέτρα στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που οφείλουν οι εργοδότες να τηρούν στην Ευρώπη,
 • Επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας με βάση τις σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές.

 

Θεματολογία 

Ενότητα 1:

 • Τί είναι η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 • Στόχοι της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
 • Βασικές έννοιες Workplace Health & Safety

Ενότητα 2:

 • Πηγές κινδύνου
 • Εκτίμηση Κινδύνου
 • Σωματική, ψυχική, και κοινωνική ευεξία

Ενότητα 3:

 • Επαγγελματική ασθένεια και εργατικό ατύχημα
 • Πρόληψη
 • Κοινοτική νομοθεσία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Ενότητα 4:

 • Αξιολόγηση επαγγελματικών κινδύνων
 • Μέτρα Ελέγχου και Πρόληψης
 • Συμμετοχή εργαζομένων και διαβούλευση

Ενότητα 5:

 • Επικοινώνηση κινδύνων στους εργαζόμενους
 • Ασφάλεια και Υγεία στον χώρο εργασίας ως βασική αρχή της επιχείρησης
 • Επίδραση Health & Safety στην παραγωγικότητα και τα λειτουργικά κόστη

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, περιγράφοντας και παρουσιάζοντας τους κινδύνους που θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν στον εργασιακό τους χώρο, τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να τους αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, και αξιολογώντας την επίδραση των μέτρων αυτών.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης