BACHELOR (Hons)
ACCOUNTING AND FINANCE

Η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά και κάθε οργανισμού, παρουσιάζει δύο βασικές ανάγκες: την εξεύρεση πόρων και την καταχώρηση κάθε συναλλαγής. Η πρώτη ανάγκη δημιούργησε την επιστήμη της Χρηματοοικονομικής και η δεύτερη της Λογιστικής.
Εξάλλου, η τεχνολογία της πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική επεξεργασία των δεδομένων των δύο επιστημών, ώστε η αξιοποίηση και η επικοινωνία της πληροφόρησης να είναι άμεση.
Οι τρεις παραπάνω παράμετροι συνιστούν τη βάση αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος του ICBS. Είναι ένα πρόγραμμα σύγχρονο κι αποτελεσματικό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και ικανό να καλύψει τις μελλοντικές.

Οι σπουδαστές του προγράμματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ICBS έρχονται σε επαφή με τα διεθνή οικονομικά δεδομένα, αναπτύσσοντας αναλυτική ικανότητα και ορθολογιστικό κριτήριο.
Η τριβή τους με την πληροφορική τεχνολογία τους εντάσσει στο σύγχρονο επιχειρησιακό σκεπτικό, μαθαίνοντας τους να παίρνουν αποφάσεις γρήγορα και σωστά. Μπορούν να χειριστούν αποδοτικά κάθε χρηματοοικονομική ανάγκη, από τη λογιστική μέχρι και τη χρηματοδότηση.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος αυτού θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

 • Εκτελεστικό και διευθυντικό στέλεχος στην περιοχή του Λογιστηρίου και της Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Σύμβουλος διοίκησης επιχειρήσεων σε θέματα οικονομικής, χρηματοοικονομικής και λογιστικής λειτουργίας
 • Μελετητής σε θέματα οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στέλεχος τομέα οικονομικών μελετών, οικονομικός αναλυτής σε τράπεζες και χρηματιστηριακές επιχειρήσεις
 • Στέλεχος σε επιτελικές θέσεις λογιστικής και οικονομικής ανάλυσης και οικονομικού προγραμματισμού
 • Μάνατζερ σε θέσεις οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας, όπως στο λογιστήριο, στη διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών, στη διεύθυνση χρηματοοικονομικών, κ.α.
 • Ειδικός σε φοροτεχνικά θέματα

Έναρξη:​

Οκτώβριος

Διάρκεια:​

4 έτη 

Ωράριο φοίτησης:​

Καθημερινές - Πρωινό

Γλώσσα:

Ελληνικά

Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας των υπολογιστών δημιουργούν νέα δομή στην προσωπική και εταιρική μας ζωή. Το υλικό και το λογισμικό είναι υποχρεωτικά στοιχεία για μια εταιρεία προκειμένου να διαχειρίζεται την εσωτερική και εξωτερική ροή των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, το μάθημα απαιτείται να: α) παρέχει στους φοιτητές ένα ισχυρό εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων, β) επιτρέψει την ανάπτυξη μιας «κοινωνικο-τεχνικής» προσέγγισης στην Πληροφορική, η οποία ολοκληρώνει τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις, την τεχνολογία και τους ανθρώπους, και τέλος γ) εισάγει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και των διαφόρων τεχνολογιών, σε περιβάλλον δικτύου, για την ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις λογιστικές εργασίες και σκοπεύει να παρουσιάσει και να υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνικές εγγραφής των συναλλαγών και έτσι να εμφανίσει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση του ημερολογίου των συναλλαγών, έτσι ώστε η λογιστική να παρέχει την απαιτούμενη οικονομική προστασία της επιχείρησης και να την βοηθά, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις, ώστε να επιτύχουν τους εταιρικούς τους στόχους. Στους φοιτητές παρουσιάζονται πραγματικές καταστάσεις και υποχρεούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν τα προβλήματα και, στη συνέχεια, να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές θεωρητικές επιλογές ποια είναι η πιο κατάλληλη να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Η ουσία της Διοίκησης αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της διαχείρισης, εξερευνώντας τους ρόλους και τις ομάδες των διαχειριστών και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αποτελεσματικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τους φοιτητές να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων πτυχών της διαχείρισης και του τρόπου με τον οποίο ταιριάζουν μαζί σε έναν οργανισμό. Οι φοιτητές θα μελετήσουν όλους τους τομείς (προγραμματισμό, τύπους στόχων, προγραμματισμό, βήματα της διαδικασίας, ποιος σχεδιάζει, γιατί και πότε κλπ.). Θα διδαχθούν επίσης τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές, καθώς και τα ερευνητικά τεκμήρια που δοκιμάζουν τις θεωρίες.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να δώσει ένα εισαγωγικό μάθημα στη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Το πεδίο των διαλέξεων θα επικεντρωθεί στην εξοικείωση σας με βασικές έννοιες της οικονομικής και νομισματικής ανάλυσης, όπως α) τη θεωρία των επενδύσεων, β) τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, γ) τη νομισματική και φορολογική πολιτική, και δ) την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων. Το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων θα συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων και εργαστήρια, τα οποία θα επικεντρωθούν στην ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων, τα οποία παρουσιάζονται από διάφορες πηγές σύγχρονου οικονομικού λόγου. Η ενότητα θα εξετάσει επίσης την αποτελεσματικότητα του οικονομικού θεωρητικού λόγου για την αντιμετώπιση σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι οικονομικές επενδύσεις (τοπικές και ξένες άμεσες) και άλλες. Τέλος, η πορεία της ελληνικής οικονομίας σε όλη την πρόσφατη ιστορία θα επανεξεταστεί, εντός του οικονομικού και νομοθετικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημοσιονομικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή της στο διεθνές εμπόριο.

Αυτή η ενότητα είναι μια εισαγωγική ενότητα όπου οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια γενική κατανόηση του εύρους, της φύσης και του περιεχομένου της σύγχρονης Μικροοικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της. Θα μελετήσουν τις τεχνικές κατασκευής μοντέλων και αναλυτικών συλλογισμών που χρησιμοποιούνται στη μικροοικονομία, χρησιμοποιώντας διαγράμματα, στατιστικά γραφήματα και άλλα. Δίδεται έμφαση στην αξιολόγηση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι νόμοι που διέπουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και του επιχειρηματία, οι μηχανισμοί που επηρεάζουν την αλλαγή αυτών των συμπεριφορών, καθώς και η σημασία της επίτευξης ισορροπίας στην αγορά. Τέλος, μια προσπάθεια να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν οι παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού του ελληνικού μικροοικονομικού περιβάλλοντος (δηλαδή η μακροχρόνια ύπαρξη ολιγοπωλιακών πρακτικών, το υψηλό κόστος εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και άλλων) και η μεθοδολογία με την οποία μπορεί να εφαρμοστεί ο θεωρητικός λόγος στην ανάλυση αυτή.

Ο στόχος της ενότητας είναι να προσεγγίσει το νόμο σε σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα. Θα επικεντρωθεί στον κλάδο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου και ειδικότερα α) στους διάφορους τύπους εμπορικών εταιρειών που αναγνωρίζονται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, β) στη σημασία του ελέγχου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της εφαρμογής τους στις εμπορικές συναλλαγές και γ) στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει την πτώχευση. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές μεταξύ των εταίρων και των αδικημάτων των νόμων, όπως προβλέπονται από το νόμο. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις δημιουργίας μιας εμπορικής εταιρείας και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ).

Ο στόχος της ενότητας είναι να προσεγγίσει το νόμο σε σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα. Θα επικεντρωθεί στον κλάδο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου και ειδικότερα α) στους διάφορους τύπους εμπορικών εταιρειών που αναγνωρίζονται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, β) στη σημασία του ελέγχου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της εφαρμογής τους στις εμπορικές συναλλαγές και γ) στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει την πτώχευση. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές μεταξύ των εταίρων και των αδικημάτων των νόμων, όπως προβλέπονται από το νόμο. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις δημιουργίας μιας εμπορικής εταιρείας και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ).

Αυτή η ενότητα θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση των βασικών θεωρητικών και εννοιολογικών πλαισίων και μοντέλων που στηρίζουν την ανάλυση όλων των κύριων λειτουργιών της διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν τεχνικές για την εκτίμηση της πολυπλοκότητας, που εμπλέκεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και τεχνικών για την αξιοποίηση της οργάνωσης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της διαχείρισης, διερευνά τους ρόλους και τις λειτουργίες των διαχειριστών και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο σε αυτούς για να κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα σε έναν οργανισμό.

Ο στόχος της ενότητας μάρκετινγκ είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του μάρκετινγκ. Επιπλέον, είναι να αναπτύξει μια βασική κατανόηση του μάρκετινγκ μέσα σε μια επιχείρηση. Τα βασικά περιεχόμενα περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, το μικροοικονομικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την έρευνα μάρκετινγκ, την κατάτμηση της αγοράς και την τοποθέτηση. Θα δοθεί έμφαση στη θεωρητική ανάλυση προκειμένου να αναπτυχθεί η βασική ιδέα μάρκετινγκ. Οι στόχοι των ενοτήτων είναι να εξηγήσουν τη σημασία μιας αγοράς-στόχου και την εφαρμογή ενός μίγματος μάρκετινγκ, να κατανοήσουν τη διαδικασία συμπεριφοράς των καταναλωτών, να διερευνήσουν τους διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν και να διατυπώσουν τις τεχνικές κατάτμησης και τοποθέτησης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

Αυτή είναι μια βασική ενότητα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Θα επικεντρωθεί στη διαχείριση επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε γενικές γραμμές σε όλες σχεδόν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, από τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και το δημόσιο τομέα. Θέματα όπως ο σχεδιασμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διαχείριση και έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση αποθεμάτων και διανομής, οι φιλοσοφίες JIT και MRP, η τοποθεσία και η εσωτερική διάταξη, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η παραγωγή, οι προμήθειες των επιχειρήσεων, η διαχείριση της ποιότητας, η διάταξη ουράς, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και η παγκοσμιοποίηση που έχουν εξελιχθεί σε παράγοντες που επηρεάζουν όλους τους οργανισμούς. Η ενότητα διαχείρισης λειτουργιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια γενική εικόνα των βασικών αυτών λειτουργιών σε μια επιχείρηση. Οι στόχοι της ενότητας είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και το εύρος της διαχείρισης των εργασιών και να τους βοηθήσει να εκτιμήσουν το διαφορετικό πλαίσιο διαχείρισης των λειτουργιών.

Η στατιστική είναι ο επιστημονικός τομέας που περιλαμβάνει μεθόδους συλλογής, παρουσίασης και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Αυτή η ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση διαφόρων στατιστικών τεχνικών και των εφαρμογών τους, που βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το θεωρητικό πλαίσιο της ενότητας στοχεύει να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες για μια ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων, να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν τα στατιστικά ευρήματα. Αυτή η ενότητα θα καλύπτει τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δεδομένων για τους σκοπούς της μετατροπής των δεδομένων σε πληροφορίες. Επιπλέον, η ενότητα θα παρουσιάσει βασικές έννοιες πιθανότητας, κανόνες και διανομές προκειμένου να απαντήσει σε προβλήματα που αφορούν επιχειρηματικές εφαρμογές. Θα δοθεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές των επιπτώσεων της στατιστικής και για να δείξει πώς είναι δυνατόν να εξεταστεί ένα δείγμα δεδομένων για να επιτευχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στο ρόλο και το σκοπό της λογιστικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση. Αυτή η ενότητα καλύπτει θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λογιστικής διαχείρισης, όπως: η εφαρμογή του Balanced Scorecard, η διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους, το Just in Time (JIT) – η έγκαιρη εκτέλεση, οι διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης, οι πληροφορίες για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων, οι επιπτώσεις του κινδύνου και της αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η ανάλυση κόστους σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης.

Η χρηματοοικονομική λογιστική εξυπηρετεί το σκοπό της ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις για τους σκοπούς του ελέγχου, της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της αποτίμησης της επιχείρησης. Η ενότητα καλύπτει τα θέματα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση ενοικιάσεων και λογιστικής, τη λογιστική απόσβεση των ταμειακών ροών για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και την υποβολή εκθέσεων EPS. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των σχέσεων κύριου ι αντιπροσώπου, ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιολόγηση του ρόλου των οικονομικών λογιστικών πληροφοριών ως μηχανισμού ευθυγράμμισης των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, όπως τα διευθυντικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι δανειστές που συνάπτουν συμβάσεις με επιχειρήσεις.

Η κύρια πτυχή του μαθήματος του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση του ολοένα και πιο πολύπλοκου παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις προκλήσεις και τα διλήμματα που παρουσιάζουν για τους διευθυντές και τους οργανισμούς και την ποικιλία οργανωτικών μορφών και εταιρικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Η ενότητα καλύπτει τις κυριότερες εμπορικές ροές στον κόσμο, το πολιτικοοικονομικό σκεπτικό του διεθνούς εμπορίου, τα ειδικά περιβάλλοντα αγοράς στα οποία θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις, το ρόλο και τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς επιχειρήσεις και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, θα υπάρξει μια διεξοδική ανάλυση της οικονομικής ιστορίας του εικοστού αιώνα και του συνεχώς αυξανόμενου ρόλου των διεθνών οργανισμών και της σημασίας τους για τη διαχείριση του ζητήματος της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στις τοπικές οικονομίες. Τέλος, θα δοθεί στους φοιτητές μια εκτεταμένη οικονομική εικόνα για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, ώστε να κατανοήσουν τη δυναμική και τις αδυναμίες του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο χώρο των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώση και κατανόηση των βασικών τομέων της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRM) και να τις εφαρμόσουν σε μια σειρά οργανωτικών ρυθμίσεων. Παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη στελέχωση των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και επιλογής του προσωπικού, της κατάρτισης και της ανάπτυξής τους, των συνεχιζόμενων προκλήσεων για την παροχή κινήτρων σε διάφορα είδη εργαζομένων, όσον αφορά τις αμοιβές και την αμοιβή τους, ως και οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να υποστηριχθούν στο έργο τους. Κύριοι στόχοι είναι η κατανόηση διαφόρων βασικών θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, η κριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η κατανόηση της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού με τη στρατηγική της εταιρείας.

Ο στόχος της ενότητας Πρακτικής Μάρκετινγκ είναι να εισαγάγει τους βασικούς όρους και τις θεωρητικές έννοιες και για τα τέσσερα συστατικά, το προϊόν / την υπηρεσία, την τιμή, τον τόπο και την προώθηση του μίγματος μάρκετινγκ και να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο του μάρκετινγκ μέσα σε έναν οργανισμό. Κατά την παράδοση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με διάφορα θέματα, όπως το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, την ανάπτυξη προϊόντων, το branding, τις τεχνικές τιμολόγησης, τις ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ και τα κανάλια διανομής. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ και να υπογραμμίσει τη σημασία τους για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της εταιρείας. Ένας δεύτερος στόχος είναι να οικοδομήσουμε μια διεξοδική κατανόηση της σημασίας του μάρκετινγκ ως διασταυρούμενη λειτουργική δραστηριότητα στο οργανωτικό πλαίσιο της επιχείρησης.

Η ουσία της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων αφορά αποφάσεις σχετικά με (α) την αναμενόμενη από κινδύνους απόδοση της επένδυσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο CAPM, (β) τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις κεφαλαίου - τον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σε φορολογικό ή μη φορολογικό περιβάλλον και (γ) τις αποφάσεις για τον καθορισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας εταιρείας, τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου και τη διανομή μερισμάτων. Επίσης θα αναλυθούν και θα εξεταστούν τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που συνδέονται με αυτές τις αποφάσεις.

Η χρηματοοικονομική λογιστική εξυπηρετεί το σκοπό της ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις για τους σκοπούς του ελέγχου, της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της αποτίμησης της επιχείρησης. Η ενότητα καλύπτει τα θέματα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση ενοικιάσεων και λογιστικής, τη λογιστική απόσβεση των ταμειακών ροών για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και την υποβολή εκθέσεων EPS. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των σχέσεων κύριου ι αντιπροσώπου, ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιολόγηση του ρόλου των οικονομικών λογιστικών πληροφοριών ως μηχανισμού ευθυγράμμισης των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, όπως τα διευθυντικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι δανειστές που συνάπτουν συμβάσεις με επιχειρήσεις.

Η ενότητα επικεντρώνεται στην περιγραφή του εργασιακού περιβάλλοντος και της δραστηριότητας μιας επιχείρησης, ή ενός οργανισμού, καθώς και στο περιβάλλον και τις ευθύνες του ορκωτού λογιστή. Έμφαση δίνεται στις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη συγκέντρωση επαρκών και επαρκών ελεγκτικών τεκμηρίων και στην περιγραφή των διαδικασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του ελέγχου και για την έκδοση της έκθεσης του ελεγκτή. Η ενότητα καλύπτει όλο το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του ελέγχου, στο πλαίσιο των συστημάτων ελέγχου. Τα ζητήματα τέτοιων τεχνικών που χρησιμοποιούνται στους ελέγχους που βασίζονται στο σύστημα, η αξιολόγηση της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα, τα προβλήματα και οι συστάσεις σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση, καλύπτονται επίσης με έμφαση στην εφαρμογή τους.

Η ενότητα εισάγει τη συστηματική μελέτη και ανάλυση της προσέγγισης κόστους των επιχειρηματικών μονάδων και την κοστολόγηση των λειτουργιών, προϊόντων και υπηρεσιών με την ανάπτυξη των συστημάτων κοστολόγησης που λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Επίσης, δίνει οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο όλες οι διαδικασίες εκτίμησης κόστους θα βοηθήσουν τους φοιτητές να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με την πολιτική κοστολόγησης της επιχείρησης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στη μέθοδο συνεχούς κοστολόγησης προϊόντων και την ανάλυση της αντιμετώπισης των προβλημάτων στο λογιστικό κόστος των προϊόντων και των υπηρεσιών των επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται με την εισαγωγή μιας σειράς περιπτωσιολογικών μελετών και παραδειγμάτων από την πραγματική ζωή, τα οποία επιτρέπουν στους φοιτητές να εφαρμόσουν τη θεωρία σε πρακτικές περιπτώσεις και έτσι να κατανοούν καλύτερα τον τρόπο εφαρμογής των αρχών που έχουν διδαχθεί.

Η ουσία της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων αφορά αποφάσεις σχετικά με (α) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και (β) την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση και πρόβλεψη των χρονολογικών σειρών των κερδών. Η ενότητα παρουσιάζει στους φοιτητές τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που σχετίζονται με αυτές τις αποφάσεις, καθώς και τα ερευνητικά στοιχεία που δοκιμάζουν τις θεωρίες. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων εντοπίζει την άνοδο ή την πτώση της εταιρείας από την έναρξή της μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Οι επενδυτές και οι οικονομικοί αναλυτές μπορούν να αναθεωρήσουν τις δραστηριότητές τους για πολλά χρόνια, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα μέρη της επιχείρησής κατά τη διάρκεια της πορείας της. Η ανασκόπηση της λογιστικής αναφοράς αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία ή ένας επενδυτής αναλύει την εταιρική απόδοση και πώς ο αναλυτής συγκρίνει αυτή την απόδοση με τα επιτεύγματα των αντιπάλων.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στο ρόλο και τον σκοπό της λογιστικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση. Οι διαλέξεις και τα πρακτικά σεμινάρια καθοδηγούν τους φοιτητές μέσω ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λογιστικής διαχείρισης. Για παράδειγμα: διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους, εντός των προθεσμιών, διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης, πληροφορίες για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων, επιπτώσεις κινδύνου και αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων, σχεδιασμός και ανάλυση κόστους σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης. Η λογιστική διαχείρισης εξελίχθηκε από το να ασχολείται αποκλειστικά με την καταγραφή και μέτρηση του κόστους, στη στήριξη των υπευθύνων λήψης αποφάσεων στις καθημερινές και στρατηγικές αποφάσεις τους.

Η ουσία της Επενδυτικής Αξιολόγησης αφορά αποφάσεις σχετικά με (α) την εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων εταιρειών και (β) την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών στην πρόβλεψη των ταμειακών ροών. Η ενότητα καλύπτει θέματα όπως ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, ο προϋπολογισμός κεφαλαίου και οι περιπτωσιολογικές μελέτες για την αξιολόγηση νέων επενδύσεων. Η αξιολόγηση των επενδύσεων περιλαμβάνει μια σειρά τεχνικών που επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να αξιολογεί οικονομικά επενδυτικά σχέδια. Υπάρχουν πέντε βασικές μέθοδοι: περίοδος αποπληρωμής, λογιστική απόδοση, καθαρή παρούσα αξία (προεξόφληση), εσωτερικός ρυθμός απόδοσης, δείκτης κερδοφορίας. Οι αποτελεσματικές μέθοδοι αξιολόγησης είναι πολύτιμα εργαλεία για τη στήριξη της λήψης αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις.

Η ουσία της Στρατηγικής Διοίκησης αφορά αποφάσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα, την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής βιομηχανίας και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Για να καταλήξουμε σε αποφάσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Όλοι αυτοί οι τομείς θα καλυφθούν μέσω σειράς περιπτωσιολογικών μελετών. Βασικά περιεχόμενα είναι τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που σχετίζονται με αυτές τις αποφάσεις και τα ερευνητικά τεκμήρια που δοκιμάζουν τις θεωρίες.

Η ενότητα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναλύουν τους φορολογικούς κανονισμούς και τον ΦΠΑ σύμφωνα με το ισχύον σύστημα και τους τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην πράξη. Επίσης, η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση των πηγών εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων, του φόρου εισοδήματος, του φορολογικού συστήματος και της πολιτικής και των μορφών αντιμετώπισης των χαμηλών φόρων. Η ενότητα χρησιμοποιεί με κριτικό πνεύμα πληροφορίες σχετικά με τους φορολογικούς κανονισμούς προκειμένου να αναπτύξει επιλογές και εναλλακτικές λύσεις διαθέσιμες σε άτομα και επιχειρήσεις. Τέλος, η ενότητα παρέχει την ευκαιρία στους φοιτητές να αξιολογήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις του ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος καθώς και τις αποφάσεις που αφορούν τις επενδύσεις και την επέκταση των επιχειρήσεων.

Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη των χρηματαγορών, των επιτοκίων, των αγορών κεφαλαίου και χρημάτων, των χρηματιστηρίων, των παραγώγων. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις που σχετίζονται με την τρέχουσα οικονομική κρίση, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας αγορών πιστωτικών παραγώγων και προτάσεων για μεταρρύθμιση του κλάδου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ενότητα περιγράφει τις σύγχρονες κεφαλαιαγορές με έμφαση στην εξέλιξη των παράγωγων μέσων και την πρόκληση που αυτά τα μέσα θέτουν στο ρυθμιστικό σύστημα. Θα διερευνήσει τον ορισμό των όρων "ασφάλεια", "απόδοση και κίνδυνος" στις συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Η επιχειρηματικότητα καθορίζεται με τη μέθοδο της διαχείρισης ως χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς διαχείρισης που έχει αποτελέσματα καινοτομίας. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς ικανό να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών - δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικούς και εμπορικούς οργανισμούς. Κάθε οργάνωση απαιτεί καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη εισαγωγής και "να γίνουν νέα πράγματα" για έναν ή τον άλλο λόγο. Δεδομένων εκείνων των γεγονότων, η ουσία αυτής της ενότητας είναι να καλύψει θέματα όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η επιχειρηματική διαχείριση και οι έννοιες και θεωρίες δημιουργίας αξίας.

Η ουσία της διεθνής χρηματοδότησης είναι η εισαγωγή της έννοιας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος στους φοιτητές. Θα δοθεί έμφαση στην αναλυτική μελέτη των διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, η ΕΚΤ κλπ. Εισάγει το φοιτητή στο διεθνές οικονομικό σύστημα, τον τρόπο λειτουργίας του και αναλύοντας τις διαδικασίες που χρειάζονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα κράτη να ακολουθήσουν για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό. Επιδιώκεται η κατανόηση και η συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις λειτουργίες και τις εργασίες του διεθνούς οικονομικού συστήματος και συγκεκριμένων οικονομικών οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κλπ., και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την αξιολόγηση απειλών και ευκαιριών που προσφέρονται στις διεθνείς οικονομικές δραστηριότητες και να προτείνουν τις κατάλληλες ενέργειες. Με βάση τις θεωρητικές γνώσεις της ενότητας, θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν και να συμβουλεύσουν για τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Προϋποθέσεις εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

  Για την εγγραφή στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι γενικού ή τεχνικού λυκείου. Όλη η κύρια βιβλιογραφία που απαιτείται για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσα δεν είναι αναγκαία για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά θα βελτιώσει την μαθησιακή σας εμπειρία.

  Για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιουνίου και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου.

  Οι νεοεγγραφόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Δύο αντίγραφα του Απολυτηρίου Λυκείου, επικυρωμένα από το Λυκειάρχη ή από Δικηγόρο
  • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στον επιλεγμένο κλάδο σπουδών

  Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

  Ακολουθείται ειδική διαδικασία εισδοχής για κάθε Τμήμα του Κολεγίου.

  Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου για να ενημερωθείτε προσωπικά.

  Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

  Με την εγγραφή στο Athens International College, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

  Αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση που θα βρείτε εδώ.

  Οι τίτλοι σπουδών Bachelor του Athens International College και του ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP