MSc in

Sustainability Management
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 07/03/24

Ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στο Μάνατζμεντ για Βιώσιμο Επιχειρείν. Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, U.K. Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως το Μάιο του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις για να γίνουν εμπειρογνώμονες στην εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, ώστε να τους επιτρέψει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Το πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να:

 • αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να εμπλακούν με τις επιχειρήσεις και να τις βοηθήσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση κινδύνων επιβίωσης
 • αποκτήσουν κατανόηση των βιώσιμων λύσεων και καινοτομιών καθώς και τρόπους αξιολόγησης των επιπτώσεών τους
 • μάθουν να συνδέουν τη βιωσιμότητα με επιχειρηματικές στρατηγικές για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων και μακροπρόθεσμων λύσεων σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή προηγμένων γνώσεων σε όσους έχουν στόχο να γίνουν ειδικοί επαγγελματίες, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Η ενότητα διερευνά τη στρατηγική ως ένα επίκαιρο και σημαντικό πεδίο και τονίζει την ανάγκη κατανόησης πολιτιστικών, κοινωνικών και ηθικών θεμάτων καθώς και οικονομικών παραγόντων που στηρίζουν την ανάπτυξη στρατηγικής στους οργανισμούς. Εκπαιδεύει τους φοιτητές να αναπτύξουν την ικανότητα να εμπλέκονται πληρέστερα με τον στρατηγικό λόγο των δικών τους και άλλων οργανισμών. Η ενότητα θα παρέχει κριτική εξέταση εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Θα επανεξετάσει τις τρέχουσες και τις εξελισσόμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των οδηγών για επιχειρηματική αλλαγή που απαιτείται προκειμένου να ανταποκριθεί στις πιεστικές προκλήσεις βιωσιμότητας και ευθύνης. Η ενότητα θα διερευνήσει πρακτικές, καινοτομίες και εξελισσόμενες ιδέες για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη θεμελιωδών ικανοτήτων μέσω των θεωριών της Διαχείρισης Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης.

Η ενότητα παρέχει μια κριτική ανασκόπηση των εννοιών της επιχειρηματικής ηθικής, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της διαχείρισης των ενδιαφερομένων μερών και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναλύουν, να αξιολογούν και να διατυπώνουν επιχειρηματικές αποφάσεις υπό το πρίσμα ηθικών και κοινωνικών κριτηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην τρέχουσα εταιρική πρακτική και στις πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις, προκειμένου να παρέχεται στους φοιτητές μια ενημερωμένη κατανόηση του ταχέως εξελισσόμενου πεδίου. Η ενότητα βασίζεται και εμπλέκεται στη συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τον ρόλο των επιχειρηματικών οργανώσεων ως μελλοντικών δημιουργών «βιώσιμης αξίας» για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Στη συνέχεια, αυτό τοποθετείται στο πλαίσιο των περιοχών λειτουργικής πειθαρχίας μέσω θεμάτων όπως τα λογιστικά πρότυπα, η εταιρική διακυβέρνηση, το πράσινο μάρκετινγκ, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ευημερία των εργαζομένων, η βιώσιμη καινοτομία και η παγκόσμια διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι επιπτώσεις αυτών των αρχών για τις ηγετικές πρακτικές του ίδιου του φοιτητή εξετάζονται, εισάγοντας την έννοια της «υπεύθυνης ηγεσίας» από διαφορετικές οργανωτικές, εθνικές, πολιτιστικές και ηθικές προοπτικές.

Καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο περίπλοκες, χρειάζονται έναν τρόπο για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και διαχείριση βασικών δραστηριοτήτων στον οργανισμό. Απαιτείται επίσης η ικανότητα ενσωμάτωσης παραδοσιακών διακριτών δραστηριοτήτων διαχείρισης σε μια συνεκτική πειθαρχία που αυξάνει την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων, των επιχειρηματικών διαδικασιών, της τεχνολογίας, των εγκαταστάσεων και άλλων σημαντικών επιχειρηματικών στοιχείων. Η GRC το επιτυγχάνει αυτό καταρρίπτοντας τα παραδοσιακά εμπόδια μεταξύ των επιχειρηματικών μονάδων και απαιτώντας τους να εργάζονται με συλλογικό τρόπο για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρείας. Το GRC είναι ένα από τα συστατικά ενός οργανισμού με καλή διαχείριση στη δεκαετία του 2020.

Στόχος της ενότητας είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις προκλήσεις βιωσιμότητας στον οργανισμό τους και να τους εξοπλίσει με την ικανότητα να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις, όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι κοινές αξίες και η κυκλική οικονομία. Εκπαιδεύει τους φοιτητές με σχετικές γνώσεις έρευνας σχετικά με τις μεταβάσεις προς κοινωνίες βιώσιμων και σταθερών οικονομιών και των σχετικών (επιστημονικών) συζητήσεων γύρω από τη μη βιωσιμότητα της συμβατικής επιχειρηματικότητας (business-as-usual) και των μοντέλων που βασίζονται σε μια επιτακτική οικονομική ανάπτυξη.

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη του οργανισμού για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, τη διαχείριση της εταιρικής διακυβέρνησης και των ηθικών θεμάτων πέρα από την οικονομική απόδοση και για την υποστήριξη της επανευθυγράμμισης της μελλοντικής κατεύθυνσης και του οράματος του οργανισμού για νέους τρόπους λειτουργίας. Το ανθρώπινο κεφάλαιο μπορεί να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη προσλαμβάνοντας αξίες και επενδύοντας στην επαγγελματική ανάπτυξη, προωθώντας εκ των έσω και δημιουργώντας μια μακροπρόθεσμα ηγετική αποτελεσματικότητα.

Αυτή η ενότητα θα εισαγάγει τους φοιτητές στην πιο πρόσφατη εξέλιξη της θεωρίας και της πρακτικής στη βιώσιμη και υπεύθυνη χρηματοδότηση. Οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια κατανόηση των αρχών που διέπουν τη βιώσιμη και υπεύθυνη λήψη αποφάσεων στα Χρηματοοικονομικά. Θα εξοικειωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο εφαρμογής τους στην επιχειρηματική και επενδυτική πρακτική.

Η ενότητα θα εκπαιδεύσει τους φοιτητές με μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας προκειμένου να σκεφτούν κριτικά ή να δημιουργήσουν δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αλλαγή των συστημάτων. Τα συστήματα αλλάζουν -η ιδέα ότι μπορούμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσεις που αναδιαμορφώνουν θεμελιωδώς κοινωνικά ή περιβαλλοντικά συστήματα που διατηρούν μεταλλάσσουν αρνητικά αποτελέσματα- συνεχίζει να κερδίζει ενδιαφέρον σε ολόκληρο τον κοινωνικό τομέα. Οι φοιτητές θα πρέπει να ξανασκεφτούν και να επανασχεδιάσουν τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε μαζί — και πώς μαθαίνουμε, εάν πρόκειται να αναδιαμορφώσουμε τα κοινωνικά, οικολογικά, οικονομικά και πολιτιστικά μας συστήματα ως απάντηση στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα.

Η ενότητα θα εξοικειώσει τους φοιτητές με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μετρούν, εκτιμούν, σχετίζονται και εξηγούν την αλληλεπίδρασή τους με τη φύση και πώς οι άνθρωποι πρέπει να εξελιχθούν και γρήγορα. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να χτιστούν οι αγορές λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία και τις υπηρεσίες που παρέχουν παράλληλα με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να προσφέρει έναν νέο, διορατικό και κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης και διαχείρισης σοβαρών περιβαλλοντικών προκλήσεων, χτίζοντας παράλληλα τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα στον ιδιωτικό τομέα.

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα που εξασφαλίζουν γνώσεις περί ανθρώπινων συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους, μέσα από το σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το μάθημα εστιάζει σε δεξιότητες και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας.

Η διπλωματική εργασία παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν τομέα ενδιαφέροντος διεκπεραιώνοντας ένα ανεξάρτητο και σε βάθος ερευνητικό έργο, καθοδηγούμενοι από καθηγητές που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα. Οι σπουδαστές αξιολογούν και συνθέτουν φιλοσοφίες περί έρευνας, χρησιμοποιώντας δευτερογενείς και/ή πρωτογενείς πηγές και αναλύουν τα ευρήματά τους σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες. Η διπλωματική εργασία ενδιαφέρει τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες, καθώς καταδεικνύει κριτικές ικανότητες, ερευνητική δεινότητα και επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί επίσης να ωθήσει τους σπουδαστές στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, είτε στο πλαίσιο συμβουλευτικού ρόλου, είτε στο πλαίσιο συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας σε επίπεδο PhD.

Έναρξη:​

Οκτώβριος για το Χειμερινό Εξάμηνο ή Φεβρουάριος για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

1 έτος 

Ωράριο φοίτησης:​

Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωΐ, κάθε 15 ημέρες

Γλώσσα:

Ελληνικά

Προϋποθέσεις εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Πτυχίο Ανώτερης- Ανωτάτης Σχολής (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) ή επαγγελματικούς τίτλους
- Επαγγελματική εμπειρία

Για το MBA γίνονται δεκτά και άτομα με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις εργασίας, χωρίς να απαιτείται ένα πρώτο πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, μετά από συνέντευξη εισδοχής.

Για την εγγραφή στο MBA, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Η ικανότητα σας στην ανάγνωση κειμένων στην Αγγλική θα εξεταστεί με συνέντευξη. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική. Αυτό θα εξεταστεί κατά τη συνέντευξη.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • 2 Συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση εργασίας
 • Βιογραφικό σημείωμα

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

Με την εγγραφή στο Athens International College, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΕΩΣ 40%

  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών MBAs, Masters και Diplomas του Athens International College, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP