BACHELOR (Hons)
BUSINESS ADMINISTRATION

Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα, μέσω των οποίων οι άνθρωποι, αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους (π.χ. το χρήμα και η γνώση) καταλήγουν σε προϊόντα και υπηρεσίες. Η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται με αποδοτικότητα, δηλαδή να αποφέρει στην επιχείρηση την περίφημη προστιθέμενη αξία.

Το άτομο που εξασφαλίζει ότι η λειτουργία της επιχείρησης είναι παραγωγική, αποδοτική και κερδοφόρα, είναι ο Manager. Είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, επισημαίνει τα προβλήματα και επιλέγει την καλύτερη λύση, επιβλέποντας την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Για να πετύχει στην αποστολή του ο Manager, και να οδηγήσει την επιχείρηση του σε ανάπτυξη, πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα. Για να μπορεί να διοικεί αποτελεσματικά και να κάνει επιτυχημένη καριέρα, πρέπει να έχει ευρύτητα γνώσεων. Να εκπαιδευτεί τόσο στις παραδοσιακές επιστήμες, που δίνουν ικανότητες (οικονομικά, λογιστικά, στατιστική), όσο και στις επιστήμες της συμπεριφοράς, που επιτρέπουν την κατανόηση των κινήτρων και της δράσης των ατόμων, ώστε να αναπτύσσονται οι ανάλογες δεξιότητες.

Οι πτυχιούχοι του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις, μεταξύ άλλων, και των κατωτέρω:

 • Εκτελεστικό στέλεχος στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης
 • Μελετητής και υπεύθυνος μελετών σε θέματα οργάνωσης, έρευνας και λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • Στέλεχος και υπεύθυνος σε επιτελικές θέσεις στις επιχειρήσεις
 • Μάνατζερ σε επίπεδο με αυξημένη ευθύνη στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς
 • Αυτόνομη επιχειρηματική δράση

Έναρξη:​

Οκτώβριος

Διάρκεια:​

4 έτη 

Ωράριο φοίτησης:​

Καθημερινές - Πρωινό

Γλώσσα:

Ελληνικά

Η σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών και η συνεχής βελτίωση της τεχνολογίας των υπολογιστών δημιουργούν νέα δομή στην προσωπική και εταιρική μας ζωή. Το υλικό και το λογισμικό είναι υποχρεωτικά στοιχεία για μια εταιρεία προκειμένου να διαχειρίζεται την εσωτερική και εξωτερική ροή των πληροφοριών. Ως εκ τούτου, το μάθημα απαιτείται να: α) παρέχει στους φοιτητές ένα ισχυρό εννοιολογικό πλαίσιο για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας των Επιχειρησιακών Πληροφοριακών Συστημάτων, β) επιτρέψει την ανάπτυξη μιας «κοινωνικο-τεχνικής» προσέγγισης στην Πληροφορική, η οποία ολοκληρώνει τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις, την τεχνολογία και τους ανθρώπους, και τέλος γ) εισάγει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες της αρχιτεκτονικής των υπολογιστών και των διαφόρων τεχνολογιών, σε περιβάλλον δικτύου, για την ανάπτυξη και υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις λογιστικές εργασίες και σκοπεύει να παρουσιάσει και να υιοθετήσει τις σύγχρονες τεχνικές εγγραφής των συναλλαγών και έτσι να εμφανίσει την πραγματική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναλυτική παρουσίαση του ημερολογίου των συναλλαγών, έτσι ώστε η λογιστική να παρέχει την απαιτούμενη οικονομική προστασία της επιχείρησης και να την βοηθά, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις, ώστε να επιτύχουν τους εταιρικούς τους στόχους. Στους φοιτητές παρουσιάζονται πραγματικές καταστάσεις και υποχρεούνται να αποδείξουν την ικανότητά τους να εντοπίζουν τα προβλήματα και, στη συνέχεια, να επιλέξουν ανάμεσα σε εναλλακτικές θεωρητικές επιλογές ποια είναι η πιο κατάλληλη να εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Η ουσία της Διοίκησης αφορά το ρόλο, τις λειτουργίες και τις τεχνικές διαχείρισης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της διαχείρισης, εξερευνώντας τους ρόλους και τις ομάδες των διαχειριστών και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αποτελεσματικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για τους φοιτητές να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση των διαφόρων πτυχών της διαχείρισης και του τρόπου με τον οποίο ταιριάζουν μαζί σε έναν οργανισμό. Οι φοιτητές θα μελετήσουν όλους τους τομείς (προγραμματισμό, τύπους στόχων, προγραμματισμό, βήματα της διαδικασίας, ποιος σχεδιάζει, γιατί και πότε κλπ.). Θα διδαχθούν επίσης τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές, καθώς και τα ερευνητικά τεκμήρια που δοκιμάζουν τις θεωρίες.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να δώσει ένα εισαγωγικό μάθημα στη σύγχρονη μακροοικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Το πεδίο των διαλέξεων θα επικεντρωθεί στην εξοικείωση σας με βασικές έννοιες της οικονομικής και νομισματικής ανάλυσης, όπως α) τη θεωρία των επενδύσεων, β) τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης, γ) τη νομισματική και φορολογική πολιτική, και δ) την ανάπτυξη, μεταξύ άλλων. Το θεωρητικό πλαίσιο των διαλέξεων θα συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων και εργαστήρια, τα οποία θα επικεντρωθούν στην ερμηνεία και ανάλυση των δεδομένων, τα οποία παρουσιάζονται από διάφορες πηγές σύγχρονου οικονομικού λόγου. Η ενότητα θα εξετάσει επίσης την αποτελεσματικότητα του οικονομικού θεωρητικού λόγου για την αντιμετώπιση σύγχρονων οικονομικών ζητημάτων, όπως είναι η οικονομική ανάπτυξη, οι οικονομικές επενδύσεις (τοπικές και ξένες άμεσες) και άλλες. Τέλος, η πορεία της ελληνικής οικονομίας σε όλη την πρόσφατη ιστορία θα επανεξεταστεί, εντός του οικονομικού και νομοθετικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ιδιαίτερη έμφαση στις δημοσιονομικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή της στο διεθνές εμπόριο.

Αυτή η ενότητα είναι μια εισαγωγική ενότητα όπου οι φοιτητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν μια γενική κατανόηση του εύρους, της φύσης και του περιεχομένου της σύγχρονης Μικροοικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της. Θα μελετήσουν τις τεχνικές κατασκευής μοντέλων και αναλυτικών συλλογισμών που χρησιμοποιούνται στη μικροοικονομία, χρησιμοποιώντας διαγράμματα, στατιστικά γραφήματα και άλλα. Δίδεται έμφαση στην αξιολόγηση και επίλυση πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, οι νόμοι που διέπουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή και του επιχειρηματία, οι μηχανισμοί που επηρεάζουν την αλλαγή αυτών των συμπεριφορών, καθώς και η σημασία της επίτευξης ισορροπίας στην αγορά. Τέλος, μια προσπάθεια να παρουσιαστούν και να κατανοηθούν οι παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού του ελληνικού μικροοικονομικού περιβάλλοντος (δηλαδή η μακροχρόνια ύπαρξη ολιγοπωλιακών πρακτικών, το υψηλό κόστος εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και άλλων) και η μεθοδολογία με την οποία μπορεί να εφαρμοστεί ο θεωρητικός λόγος στην ανάλυση αυτή.

Ο στόχος της ενότητας είναι να προσεγγίσει το νόμο σε σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα. Θα επικεντρωθεί στον κλάδο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου και ειδικότερα α) στους διάφορους τύπους εμπορικών εταιρειών που αναγνωρίζονται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, β) στη σημασία του ελέγχου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της εφαρμογής τους στις εμπορικές συναλλαγές και γ) στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει την πτώχευση. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές μεταξύ των εταίρων και των αδικημάτων των νόμων, όπως προβλέπονται από το νόμο. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις δημιουργίας μιας εμπορικής εταιρείας και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ).

Ο στόχος της ενότητας είναι να προσεγγίσει το νόμο σε σχέση με τους ανθρώπους, την κοινωνία, την οικονομία και τη διεθνή κοινότητα. Θα επικεντρωθεί στον κλάδο του εμπορικού και επιχειρηματικού δικαίου και ειδικότερα α) στους διάφορους τύπους εμπορικών εταιρειών που αναγνωρίζονται από την ελληνική και την κοινοτική νομοθεσία, β) στη σημασία του ελέγχου και της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της εφαρμογής τους στις εμπορικές συναλλαγές και γ) στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία ρυθμίζει την πτώχευση. Στους φοιτητές θα παρουσιαστούν παραδείγματα δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι διαφορές μεταξύ των εταίρων και των αδικημάτων των νόμων, όπως προβλέπονται από το νόμο. Θα παρουσιαστούν περιπτώσεις δημιουργίας μιας εμπορικής εταιρείας και ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού (ΜΚΟ).

Αυτή η ενότητα θα ενθαρρύνει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση των βασικών θεωρητικών και εννοιολογικών πλαισίων και μοντέλων που στηρίζουν την ανάλυση όλων των κύριων λειτουργιών της διοίκησης. Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθούν και θα εφαρμοστούν τεχνικές για την εκτίμηση της πολυπλοκότητας, που εμπλέκεται στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και τεχνικών για την αξιοποίηση της οργάνωσης. Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της διαχείρισης, διερευνά τους ρόλους και τις λειτουργίες των διαχειριστών και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν αποτελεσματικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο σε αυτούς για να κατανοήσουν τη σημασία της αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα σε έναν οργανισμό.

Ο στόχος της ενότητας μάρκετινγκ είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές του μάρκετινγκ. Επιπλέον, είναι να αναπτύξει μια βασική κατανόηση του μάρκετινγκ μέσα σε μια επιχείρηση. Τα βασικά περιεχόμενα περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, το μικροοικονομικό και το μακροοικονομικό περιβάλλον, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, την έρευνα μάρκετινγκ, την κατάτμηση της αγοράς και την τοποθέτηση. Θα δοθεί έμφαση στη θεωρητική ανάλυση προκειμένου να αναπτυχθεί η βασική ιδέα μάρκετινγκ. Οι στόχοι των ενοτήτων είναι να εξηγήσουν τη σημασία μιας αγοράς-στόχου και την εφαρμογή ενός μίγματος μάρκετινγκ, να κατανοήσουν τη διαδικασία συμπεριφοράς των καταναλωτών, να διερευνήσουν τους διάφορους παράγοντες που την επηρεάζουν και να διατυπώσουν τις τεχνικές κατάτμησης και τοποθέτησης για την ανάπτυξη ενός σχεδίου μάρκετινγκ.

Αυτή είναι μια βασική ενότητα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Θα επικεντρωθεί στη διαχείριση επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε γενικές γραμμές σε όλες σχεδόν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, από τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και το δημόσιο τομέα. Θέματα όπως ο σχεδιασμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διαχείριση και έλεγχος της παραγωγικής ικανότητας, η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση αποθεμάτων και διανομής, οι φιλοσοφίες JIT και MRP, η τοποθεσία και η εσωτερική διάταξη, η ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η παραγωγή, οι προμήθειες των επιχειρήσεων, η διαχείριση της ποιότητας, η διάταξη ουράς, η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και η παγκοσμιοποίηση που έχουν εξελιχθεί σε παράγοντες που επηρεάζουν όλους τους οργανισμούς. Η ενότητα διαχείρισης λειτουργιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια γενική εικόνα των βασικών αυτών λειτουργιών σε μια επιχείρηση. Οι στόχοι της ενότητας είναι να επιτρέψει στους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και το εύρος της διαχείρισης των εργασιών και να τους βοηθήσει να εκτιμήσουν το διαφορετικό πλαίσιο διαχείρισης των λειτουργιών.

Η στατιστική είναι ο επιστημονικός τομέας που περιλαμβάνει μεθόδους συλλογής, παρουσίασης και ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν καλύτερες αποφάσεις σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Αυτή η ενότητα εστιάζει στην παρουσίαση διαφόρων στατιστικών τεχνικών και των εφαρμογών τους, που βοηθούν στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Το θεωρητικό πλαίσιο της ενότητας στοχεύει να ενθαρρύνει τους φοιτητές να προσδιορίσουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες στατιστικές τεχνικές και μεθοδολογίες για μια ποικιλία ερευνητικών ερωτημάτων, να παρουσιάσουν και να ερμηνεύσουν τα στατιστικά ευρήματα. Αυτή η ενότητα θα καλύπτει τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή δεδομένων για τους σκοπούς της μετατροπής των δεδομένων σε πληροφορίες. Επιπλέον, η ενότητα θα παρουσιάσει βασικές έννοιες πιθανότητας, κανόνες και διανομές προκειμένου να απαντήσει σε προβλήματα που αφορούν επιχειρηματικές εφαρμογές. Θα δοθεί μια εισαγωγή στις βασικές αρχές των επιπτώσεων της στατιστικής και για να δείξει πώς είναι δυνατόν να εξεταστεί ένα δείγμα δεδομένων για να επιτευχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον πληθυσμό.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στο ρόλο και το σκοπό της λογιστικής διαχείρισης σε μια επιχείρηση. Αυτή η ενότητα καλύπτει θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών λογιστικής διαχείρισης, όπως: η εφαρμογή του Balanced Scorecard, η διαχείριση του περιβαλλοντικού κόστους, το Just in Time (JIT) – η έγκαιρη εκτέλεση, οι διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης, οι πληροφορίες για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήψη αποφάσεων, οι επιπτώσεις του κινδύνου και της αβεβαιότητας στη λήψη αποφάσεων, ο σχεδιασμός και η ανάλυση κόστους σε ανταγωνιστικές καταστάσεις, το σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και οι διεθνείς πτυχές της λογιστικής διαχείρισης.

Η χρηματοοικονομική λογιστική εξυπηρετεί το σκοπό της ενημέρωσης των χρηστών σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις για τους σκοπούς του ελέγχου, της αξιολόγησης της χρηματοοικονομικής απόδοσης και της αποτίμησης της επιχείρησης. Η ενότητα καλύπτει τα θέματα των άυλων περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση ενοικιάσεων και λογιστικής, τη λογιστική απόσβεση των ταμειακών ροών για την απόσβεση περιουσιακών στοιχείων και τη λογιστική καταχώριση των μακροπρόθεσμων συμβάσεων και την υποβολή εκθέσεων EPS. Η ενότητα ολοκληρώνεται με μια επισκόπηση των σχέσεων κύριου ι αντιπροσώπου, ώστε να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και την αξιολόγηση του ρόλου των οικονομικών λογιστικών πληροφοριών ως μηχανισμού ευθυγράμμισης των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων, όπως τα διευθυντικά στελέχη, οι μέτοχοι και οι δανειστές που συνάπτουν συμβάσεις με επιχειρήσεις.

Η κύρια πτυχή του μαθήματος του Επιχειρησιακού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση του ολοένα και πιο πολύπλοκου παγκόσμιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τις προκλήσεις και τα διλήμματα που παρουσιάζουν για τους διευθυντές και τους οργανισμούς και την ποικιλία οργανωτικών μορφών και εταιρικών στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες διεθνείς επιχειρήσεις. Η ενότητα καλύπτει τις κυριότερες εμπορικές ροές στον κόσμο, το πολιτικοοικονομικό σκεπτικό του διεθνούς εμπορίου, τα ειδικά περιβάλλοντα αγοράς στα οποία θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις, το ρόλο και τη σημασία των πολυεθνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς επιχειρήσεις και τους διάφορους δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς στο διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, θα υπάρξει μια διεξοδική ανάλυση της οικονομικής ιστορίας του εικοστού αιώνα και του συνεχώς αυξανόμενου ρόλου των διεθνών οργανισμών και της σημασίας τους για τη διαχείριση του ζητήματος της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και των επιπτώσεων στις τοπικές οικονομίες. Τέλος, θα δοθεί στους φοιτητές μια εκτεταμένη οικονομική εικόνα για τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, ώστε να κατανοήσουν τη δυναμική και τις αδυναμίες του τοπικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο χώρο των διεθνών οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώση και κατανόηση των βασικών τομέων της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων (HRM) και να τις εφαρμόσουν σε μια σειρά οργανωτικών ρυθμίσεων. Παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη στελέχωση των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης και επιλογής του προσωπικού, της κατάρτισης και της ανάπτυξής τους, των συνεχιζόμενων προκλήσεων για την παροχή κινήτρων σε διάφορα είδη εργαζομένων, όσον αφορά τις αμοιβές και την αμοιβή τους, ως και οι τρόποι με τους οποίους τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να υποστηριχθούν στο έργο τους. Κύριοι στόχοι είναι η κατανόηση διαφόρων βασικών θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, η κριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η κατανόηση της αναγκαιότητας ενσωμάτωσης των πρακτικών ανθρώπινου δυναμικού με τη στρατηγική της εταιρείας.

Ο στόχος της ενότητας Πρακτικής Μάρκετινγκ είναι να εισαγάγει τους βασικούς όρους και τις θεωρητικές έννοιες και για τα τέσσερα συστατικά, το προϊόν / την υπηρεσία, την τιμή, τον τόπο και την προώθηση του μίγματος μάρκετινγκ και να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν το ρόλο του μάρκετινγκ μέσα σε έναν οργανισμό. Κατά την παράδοση αυτής της ενότητας οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με διάφορα θέματα, όπως το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, την ανάπτυξη προϊόντων, το branding, τις τεχνικές τιμολόγησης, τις ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγκ και τα κανάλια διανομής. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ και να υπογραμμίσει τη σημασία τους για τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της εταιρείας. Ένας δεύτερος στόχος είναι να οικοδομήσουμε μια διεξοδική κατανόηση της σημασίας του μάρκετινγκ ως διασταυρούμενη λειτουργική δραστηριότητα στο οργανωτικό πλαίσιο της επιχείρησης.

Αυτή η διεπιστημονική ενότητα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κατανόησης των βασικών παραγόντων που στηρίζουν την ανάπτυξη αποτελεσματικής επικοινωνίας μέσα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο. Επιτρέπει στους φοιτητές να εξετάσουν και να κατανοήσουν καλύτερα τις σχέσεις μεταξύ της επικοινωνίας και των τεχνολογιών της πληροφορίας. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις υποκείμενες θεωρητικές αρχές της διαπροσωπικής επικοινωνίας, της ομαδικής και οργανωτικής επικοινωνίας και θα εξετάσουν τις διαφορετικές ανάγκες των διαφορετικών ομάδων. Οι φοιτητές θα εργαστούν για να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητές επικοινωνίας τους και να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά μέσα με τη μεσολάβηση πληροφορικής για το σκοπό αυτό. Αυτά τα θέματα θα εξερευνηθούν σε ποικίλα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων και μικρών οργανισμών και διάφορων τομέων της επιστημονικής περιοχής, όπως τα καταναλωτικά αγαθά, οι επαγγελματικές υπηρεσίες και η διοργάνωση εκδηλώσεων.

Στο σημερινό υψηλό ανταγωνιστικό και παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, η διαχείριση της ποιότητας διαδραματίζει ζωτικό ρόλο σε όλους τους οργανισμούς. Η Διαχείριση της Ολικής Ποιότητας (TQM) είναι μια ευρύτερη έννοια και προσπαθεί να ενσωματώσει όλες τις οργανωτικές δομές (όπως λειτουργίες, μάρκετινγκ, εφοδιαστική, προμήθειες, εξυπηρέτηση πελατών κλπ.), για να εστιάσει στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και των οργανωτικών στόχων. Το TQM στοχεύει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεχούς και συστηματικής βελτίωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η διερεύνηση των εργαλείων και των τεχνικών που απαιτούνται για μια βελτιωμένη και συνεχή ποιότητα. Οι στόχοι της ενότητας είναι να επιτρέψουν στους φοιτητές να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τη σημασία των προγραμμάτων συνολικής ποιότητας για τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας και των προϊόντων / υπηρεσιών της, που οδηγούν σε αυξημένη ικανοποίηση του πελάτη. Ο δεύτερος στόχος είναι η δημιουργία γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόζουν εργαλεία και τεχνικές TQM σε διάφορους επιχειρηματικούς τομείς.

Η ουσία αυτής της ενότητας είναι να εξεταστούν οι έννοιες της οργανωτικής δομής, οι αρχές της «επίσημης» και της «άτυπης» οργάνωσης και οι έννοιες της Αρχής και της Ευθύνης. Τα βασικά περιεχόμενα περιλαμβάνουν επίσης τα κύρια πρότυπα οργάνωσης και δομής με έμφαση στις μικρές "τυπικές" ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ουσία της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων αφορά αποφάσεις σχετικά με (α) την αναμενόμενη από κινδύνους απόδοση της επένδυσης χρησιμοποιώντας το μοντέλο CAPM, (β) τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επενδύσεις κεφαλαίου - τον τρόπο αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων σε φορολογικό ή μη φορολογικό περιβάλλον και (γ) τις αποφάσεις για τον καθορισμό της βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας εταιρείας, τον υπολογισμό του κόστους κεφαλαίου και τη διανομή μερισμάτων. Επίσης θα αναλυθούν και θα εξεταστούν τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που συνδέονται με αυτές τις αποφάσεις.

Αυτή η ενότητα ασχολείται με την ανθρώπινη πτυχή του οργανισμού και προσπαθεί να τονίσει τομείς, όπως λειτουργίες διαχείρισης, βοηθώντας τους εργαζόμενους να εξισορροπήσουν την εργασία και άλλες ευθύνες, αλλά και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι ατομικές ικανότητες, η επικοινωνία, η δύναμη και η πολιτική, η σύγκρουση και η διαπραγμάτευση, η οργανωτική κουλτούρα, η αλλαγή, η διαχείριση της γνώσης και η διαχείριση του άγχους.

Η ουσία της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων αφορά αποφάσεις σχετικά με (α) τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών και (β) την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για την ανάλυση και πρόβλεψη των χρονολογικών σειρών των κερδών. Η ενότητα παρουσιάζει στους φοιτητές τα θεωρητικά πλαίσια, τις έννοιες και τις αρχές που σχετίζονται με αυτές τις αποφάσεις, καθώς και τα ερευνητικά στοιχεία που δοκιμάζουν τις θεωρίες. Η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων εντοπίζει την άνοδο ή την πτώση της εταιρείας από την έναρξή της μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Οι επενδυτές και οι οικονομικοί αναλυτές μπορούν να αναθεωρήσουν τις δραστηριότητές τους για πολλά χρόνια, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα μέρη της επιχείρησής κατά τη διάρκεια της πορείας της. Η ανασκόπηση της λογιστικής αναφοράς αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία ή ένας επενδυτής αναλύει την εταιρική απόδοση και πώς ο αναλυτής συγκρίνει αυτή την απόδοση με τα επιτεύγματα των αντιπάλων.

Αυτή η ενότητα παρέχει στους φοιτητές τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να διεξάγουν έρευνα σε επιχειρηματική πειθαρχία. Η έμφαση δίνεται στον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις κύριες φάσεις της ερευνητικής διαδικασίας και τα βήματα μέσα σε κάθε μία από αυτές. Οι μαθητές θα διερευνήσουν μια ποικιλία ερευνητικών προσεγγίσεων και θα αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες έρευνας, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του προβλήματος, του σχεδιασμού της έρευνας, της συλλογής δεδομένων και της ανάλυσης. Η ενότητα προσδιορίζει και προτείνει διαφορετικές πηγές δεδομένων και τεχνικών έρευνας για τη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης μιας ευρείας κάλυψης τεχνικών δειγματοληψίας. Τόσο οι ποιοτικές όσο και οι ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι καλύπτονται. Οι μαθητές θα αναπτύξουν βασικές δεξιότητες στην ανάλυση ποσοτικών δεδομένων και στην προετοιμασία και παρουσίαση ερευνητικών εκθέσεων.

Η διαχείριση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα επιτρέψει στους σπουδαστές να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στο οποίο δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Με αυτό, θα έρθουν σε επαφή με σημαντικές έννοιες όπως η καινοτομία, η οργανωτική και στρατηγική αλλαγή, καθώς και οι διάφορες επιπτώσεις από τις μεταμορφώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μια επιχείρηση.

Η ουσία της Στρατηγικής Διοίκησης αφορά αποφάσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά μοντέλα, την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της επιχειρηματικής βιομηχανίας και το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Για να καταλήξουμε σε αποφάσεις σχετικά με αυτά τα ζητήματα, είναι απαραίτητο να αναλύσουμε ορισμένους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις σε όλα τα επίπεδα. Όλοι αυτοί οι τομείς θα καλυφθούν μέσω σειράς περιπτωσιολογικών μελετών. Βασικά περιεχόμενα είναι τα θεωρητικά πλαίσια, οι έννοιες και οι αρχές που σχετίζονται με αυτές τις αποφάσεις και τα ερευνητικά τεκμήρια που δοκιμάζουν τις θεωρίες.

Η ενότητα εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της ηγεσίας εξερευνώντας τα βασικά μοντέλα ηγεσίας και τις θεωρίες. Επίσης, οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τη φύση, τα χαρακτηριστικά και το ρόλο της ηγεσίας στο πλαίσιο του μάνατζμεντ. Οι φοιτητές θα μελετήσουν όλες τις περιοχές (δηλαδή τις θεωρίες ηγεσίας, το ρόλο και τα χαρακτηριστικά του ηγέτη, τη διαχείριση του χρόνου, την αντιμετώπιση δύσκολων ανθρώπων κλπ.), μέσω διαφόρων περιπτωσιολογικών μελετών. Η ουσία της ομαδικής εργασίας και της δόμησης της ομάδας είναι ένα αναλυτικό μέρος αυτής της ενότητας. Οι φοιτητές θα κληθούν να σχηματίσουν μια ομάδα με συγκεκριμένο σκοπό και στη συνέχεια να προσπαθήσουν να υλοποιήσουν αυτόν τον στόχο, αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας οποιαδήποτε προβλήματα ή / και δυσκολίες. Θα ακολουθήσουν συμπεράσματα και συζήτηση.

Η επιχειρηματικότητα καθορίζεται με τη μέθοδο της διαχείρισης ως χαρακτηριστικό πρότυπο συμπεριφοράς διαχείρισης που έχει αποτελέσματα καινοτομίας. Η επιχειρηματικότητα είναι ένα πρότυπο συμπεριφοράς ικανό να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους οργανισμών - δημόσιο τομέα, μη κερδοσκοπικούς και εμπορικούς οργανισμούς. Κάθε οργάνωση απαιτεί καινοτομία που εκφράζεται ως ανάγκη εισαγωγής και "να γίνουν νέα πράγματα" για έναν ή τον άλλο λόγο. Δεδομένων εκείνων των γεγονότων, η ουσία αυτής της ενότητας είναι να καλύψει θέματα όπως η δημιουργικότητα και η καινοτομία, η επιχειρηματική διαχείριση και οι έννοιες και θεωρίες δημιουργίας αξίας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Προϋποθέσεις εγγραφής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

  Για την εγγραφή στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι γενικού ή τεχνικού λυκείου. Όλη η κύρια βιβλιογραφία που απαιτείται για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των προγραμμάτων είναι στην Ελληνική γλώσσα. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσα δεν είναι αναγκαία για την κατανόηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του προγράμματος, αλλά θα βελτιώσει την μαθησιακή σας εμπειρία.

  Για κάθε Ακαδημαϊκό Έτος οι εγγραφές αρχίζουν την 1η Ιουνίου και τελειώνουν στις 30 Οκτωβρίου.

  Οι νεοεγγραφόμενοι υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Δύο αντίγραφα του Απολυτηρίου Λυκείου, επικυρωμένα από το Λυκειάρχη ή από Δικηγόρο
  • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
  • Αντίγραφο ταυτότητας
  • Συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής στον επιλεγμένο κλάδο σπουδών

  Στους φοιτητές δίνεται η δυνατότητα αναβολής στράτευσης μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

  Ακολουθείται ειδική διαδικασία εισδοχής για κάθε Τμήμα του Κολεγίου.

  Επισκεφθείτε τις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου για να ενημερωθείτε προσωπικά.

  Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

  Με την εγγραφή στο Athens International College, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

  Αν σας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα συμπληρώστε την Αίτηση που θα βρείτε εδώ.

  Οι τίτλοι σπουδών Bachelor του Athens International College και του ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP