ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η αναγνώριση που προσφέρουν οι τίτλοι σπουδών είναι ένα πολυδιάστατο ζήτημα, που περιλαμβάνει την αναγνώριση από την αγορά εργασίας, την αναγνώριση για πρόσληψη στον Δημόσιο τομέα, την αναγνώριση για τα επαγγελματικά δικαιώματα. Περιλαμβάνει επίσης την αναγνώριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες, τόσο όσον αφορά στην αναζήτηση εργασίας, όσο και στα ακαδημαϊκά δικαιώματα και στην συνέχιση των σπουδών.

Οι τίτλοι σπουδών Bachelor και Master των αποφοίτων του Athens International College, που εκδίδονται από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το νεοσύστατο ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι απόφοιτοι του Athens International College, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις σε κανένα μάθημα ή σε κάποια άλλη δοκιμασία. Και τούτο, διότι τα αναλυτικά προγράμματα των συνεργαζομένων πανεπιστημίων δεν έχουν ουσιώδεις διαφορές στα μαθήματα ή στο γνωστικό αντικείμενο, ούτε ελλείποντα έτη σπουδών και πιστωτικών μονάδων (credits) με τα αντίστοιχα προγράμματα των ΑΕΙ της χώρας μας (τετραετούς φοιτήσεως, όπως προβλέπεται από το νόμο 4093/12).

Ο νόμος 4635/2019, άρθρα 168-170, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167 Τεύχος Α την 30/10/19, ρυθμίζει θέματα αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων των αποφοίτων των κολεγίων και επιβεβαιώνει την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των κατόχων των πτυχίων, τα οποία απονέμονται από τα ΑΕΙ του εξωτερικού, τόσο Bachelor (τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας), όσο και Master. Σύμφωνα με τον αναφερόμενο νόμο, οι κάτοχοι των τίτλων σπουδών των αποφοίτων του Athens International College εξομοιώνονται επαγγελματικά με τους πτυχιούχους ελληνικών ΑΕΙ.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος στην χώρα μας, παρέχει στο δικαιούχο την δυνατότητα

- να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος

- να διεκδικεί θέσεις πτυχιούχων Ανώτατης Σχολής στον Δημόσιο Τομέα  (διαγωνισμοί  ΑΣΕΠ Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ)

- να μοριοδοτηθεί στον Δημόσιο τομέα

- να διεκδικήσει σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση

- να μετέχει σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών

- γενικά να έχει όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΑΣ

Με τον πρόσφατο νόμο 4653/2020, άρθρο 50, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12 Τεύχος Α την 24/01/20:

" Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: 5.Για τη διακρίβωση των προσόντων του προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

α) Τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά, εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3328/2005 (Α΄80) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού,

β) οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο.".

Σημείωση: Στις αιτήσεις για διαγωνισμό ΑΣΕΠ πρέπει να ελέγχεται εάν απαιτείται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας. Ο νόμος ουσιαστικά επιβάλει στην προκήρυξη να αναφέρονται και τα δύο εναλλακτικά.
Εξαίρεση: Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών που λαμβάνονται μέσω Κολεγίων δεν έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε ελληνικά δημόσια ΑΕΙ, όπου εξακολουθεί να απαιτείται η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορούν όμως, να λάβουν Master με μεταπτυχιακές σπουδές μέσω Κολεγίων.

Παραθέτουμε ενδεικτικές πράξεις των αποφάσεων του ΣΑΕΠ (Σημ. το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων αντικαταστάθηκε από το ΑΤΕΕΝ) για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Όσοι από τους αποφοίτους ενδιαφέρονται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο ΑΤΕΕΝ, για την Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης παρακαλούμε να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας,

Για διευκόλυνση σας σχετικά με την αναγνώριση από το ΑΤΕΕΝ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο παρακάτω link: https://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=26691
ή στα γραφεία του ΑΕΕΝ: Υπουργείο Παιδείας – ΑΤΕΕΝ: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι / τηλ.: 2103442802, 2103442822, 2103442795, 2103442821, 2103442807, 2103442819, 2103442824/ e-mail: [email protected]

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων - μια γέφυρα μεταξύ των εθνικών συστημάτων επαγγελματικών προσόντων

Ο πυρήνας του EQF είναι τα οκτώ επίπεδα αναφοράς που ορίζονται ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τη γνώση, τις δεξιότητες και την αυτονομία-ευθύνη. Τα μαθησιακά αποτελέσματα εκφράζουν τι γνωρίζουν, κατανοούν και μπορούν να κάνουν τα άτομα στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας. Οι χώρες αναπτύσσουν εθνικά πλαίσια επαγγελματικών προσόντων (NQFs) για την εφαρμογή του EQF.

Γιατί είναι σημαντικό το EQF

Ο κύριος σκοπός του EQF είναι να καταστήσει τα προσόντα πιο ευανάγνωστα και κατανοητά σε όλες τις χώρες και τα συστήματα. Αυτό είναι σημαντικό για την υποστήριξη της διασυνοριακής κινητικότητας των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων και της δια βίου μάθησης σε όλη την Ευρώπη.

Η νομική βάση του ΕΠΠ (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων)

Η εφαρμογή του ΕΠΠ (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων) βασίστηκε στη σύσταση για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη διά βίου μάθηση που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2008.

Αντανακλώντας την επιτυχία στην εφαρμογή της σύστασης του 2008, μια αναθεωρημένη και ενισχυμένη σύσταση για το ΕΠΠ εγκρίθηκε στις 22 Μαΐου 2017 από το Συμβούλιο Παιδείας, Νεότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο σκοπός αυτής της αναθεωρημένης σύστασης είναι να εξασφαλίσει τη συνέχεια καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση του ΕΠΠ.

Εφαρμογή EQF

Το ΕΠΠ αποτέλεσε τον καταλύτη για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνικών πλαισίων προσόντων με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όλες οι χώρες που έχουν δεσμευτεί για το ΕΠΠ θεωρούν απαραίτητα τέτοια εθνικά πλαίσια για να καταστήσουν τα προσόντα τους συγκρίσιμα μεταξύ τομέων και χωρών.

Έως τον Απρίλιο του 2018, 35 χώρες είχαν συνδέσει επίσημα («αναφερόμενα») τα εθνικά τους πλαίσια προσόντων με το ΕΠΠ: Αυστρία, Βέλγιο (Φλάνδρα και Βαλλωνία), Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Πρώην Γιουγκοσλαβία Δημοκρατία της Μακεδονίας, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κοσσυφοπέδιο, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαυροβούνιο, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία). Οι υπόλοιπες χώρες αναμένεται να ακολουθήσουν το 2018, πράγμα που σημαίνει ότι το πρώτο στάδιο της αναφοράς του EQF έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) είναι ο αρμόδιος φορέας για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Με την ανάπτυξη του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού εργαλείου μέσω του οποίου μπορούν να περιγραφούν και να αποτιμηθούν όλοι οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στην Ελλάδα. Αρχική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης των προσόντων, δηλαδή των τίτλων για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης της χώρας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα αναπτυχθεί σύστημα κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης.

ΕΠΙΠΕΔΟ 1
Απολυτήριο Δημοτικού

ΕΠΙΠΕΔΟ 2
Απολυτήριο Γυμνασίου

ΕΠΙΠΕΔΟ 3
Πτυχίο Επαγγελματικής ειδικότητας Επιπέδου 3 (χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)
*Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 6 Ν. 2009/1992-άρθρο 11 Ν. 3879/2010-άρθρο 11, παρ. β´ Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

ΕΠΙΠΕΔΟ 4
Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 5
(χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση) Δίπλωμα Επαγγελματικής ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5

(χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.) μετά από Πιστοποίηση) Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής (τριτοβάθμια Ανώτερη και όχι Ανώτατη Εκπαίδευση

ΕΠΙΠΕΔΟ 6
Πανεπιστημιακός τίτλος- Τίτλος ΤΕΙ

ΕΠΙΠΕΔΟ 7
Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης

ΕΠΙΠΕΔΟ 8
Διδακτορικό δίπλωμα

Τα 8 επίπεδα του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των προσόντων από την πρωτοβάθμια έως την ανώτατη εκπαίδευση. Κάθε επίπεδο περιλαμβάνει ένα σύνολο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκροτούν τα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου.

- Ποιά είναι η διαφορά, όσον αφορά στην αναγνώριση των τίτλων σπουδών μετά από 3ετή και μετά από 4ετή φοίτηση;

Πτυχίο τριετούς φοιτήσεως της αλλοδαπής αναγνωρίζεται ως ισότιμο μόνον εφόσον το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών είναι εντατικό. Το εντατικό του προγράμματος προσδιορίζεται από τα εξής κριτήρια: Αριθμός διδακτικών μονάδων (credits) μεγαλύτερος κατά 15% από τον συνολικό αριθμό διδακτικών μονάδων που απαιτείται για τη λήψη του αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Πτυχία με χαρακτηριστικό Honours. Δεν συγκαταλέγονται περιπτώσεις πτυχίων με χαρακτηριστικά Pass, Ordinary ή Unclassified.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ελάχιστο των σπουδών (Πανεπιστημιακό επίπεδο) που θα πρέπει να έχει κάποιος για να κάνει αίτηση για αναγνώριση είναι η 3ετής φοίτησης, δηλαδή αποκλείονται από την διαδικασία όλα τα προγράμματα διετούς διάρκειας.

- Σε ποιές περιπτώσεις απαιτούνται εξετάσεις για την αναγνώριση;

Δεν υποχρεούνται να υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις σε κανένα μάθημα οι φοιτητές που έχουν φοιτησει σε εκπαιδευτικά ιδρύατα των οποίων τα αναλυτικά προγράμματα των συνεργαζομένων πανεπιστημίων δεν έχουν ουσιώδεις διαφορές, ούτε ελλείποντα έτη σπουδών και πιστωτικών μονάδων (credits) με τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής (τετραετούς φοιτήσεως, όπως προβλέπεται από το νόμο 4093/12). Σε κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι ο αρμόδιος - για την αναγνώριση - οργανισμός απαιτεί την εξέταση των φοιτητών σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Άρθρο 57 Α ΠΔ 38/2010 για την γραπτή δοκιμασία

"1. Ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για πρακτική άσκηση προσαρμογής ή δοκιμασία επάρκειας, στη περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14. Στην περίπτωση αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, ο προϊστάμενος του Α.Τ.Ε.Ε.Ν., κατόπιν εξέτασης της αίτησης και του φακέλου μπορεί να εκδώσει απόφαση για γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.

2. Η γραπτή δοκιμασία επαγγελματικής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα - μαθήματα του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα - επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη «επιτυχώς» ή μη και χωρίς βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Α.Τ.Ε.Ε.Ν. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Α.Τ.Ε.Ε.Ν..»

- Ποια είναι η γενική αρχή όσον αφορά στην ισοτιμία;

Η ισοτιμία αναγνωρίζεται εφόσον η διάρκεια σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις των πανεπιστημίων της ημεδαπής.

- Ποια είναι η διαφορά ΔΟΑΤΑΠ και ΑΤΕΕΝ;

Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) είναι ο αρμόδιος Οργανισμός για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης και την παροχή πληροφοριών σχετικά με σπουδές Aνώτατης Eκπαίδευσης στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή. Ο Οργανισμός ιδρύθηκε με το N.3328/01-04-2005 (Α’ 80) -όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3369/2005 (ΦΕΚ Α΄ 171/6-7-2005) και το Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006) ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εδρεύει στην Αθήνα, διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Οργανισμός στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία «Hellenic National Academic Recognition and Information Center» (Hellenic N.A.R.I.C.).

Το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) αντικατέστησε το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) και θα επιτελεί τον επιδιωκόμενο σκοπό της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και του Π.∆. 38/2010, δηλαδή την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας με αυτόν που απονέμεται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος.

- Πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αναγνώρισης;

Η αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών είναι το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ). Εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης της αρμόδιας αρχής εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων μηνών.

- Τι είναι τα ECTS και τι είναι τα Credits;

Πρόκειται για δύο διαφορετικά συστήματα μέτρησης του φόρτου εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών ή μιας ενότητας ενός προγράμματος. Απονέμονται από το εκάστοτε Πανεπιστήμιο και αντιστοιχούν κατά βάση στις ώρες παρακολούθησης ενός μαθήματος και στον τρόπο αξιολόγησης του. Ως γενικός κανόνας ισχύει πως τα Credits (U.S. system) είναι διπλάσια από τα ECTS (European System): για παράδειγμα ένα πρόγραμμα σπουδών με 180 credits είναι ισοδύναμο με 90 ECTS.

Το σύστημα ECTS (European Credit Transfer System) είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πίστωσης και καθιστά τις σπουδές σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πολύ πιο συγκρίσιμες. Ένα σύστημα πιστώσεων σημαίνει ότι ένα μάθημα ή μια ενότητα αξίζει το ίδιο σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο.Τα ECTS ή οι μονάδες ECTS, υποδεικνύουν τον απαιτούμενο φόρτο εργασίας για την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών ή μιας ενότητας εντός ενός προγράμματος σπουδών.

1 ECTS ισούται με 20 ώρες μελέτης (μπορεί να φθάσει έως 30 ανάλογα με την χώρα) που σημαίνει πως 1 έτος πλήρους φοίτησης, το οποίο είναι 60 ECTS είναι ίσο με 1.200 ώρες μελέτης.

Τα πτυχία Bachelor κυμαίνονται συνήθως από 180 ECTS (3 έτη πλήρους φοίτησης) έως 240 ECTS (4 έτη πλήρους φοίτησης). Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι κυμαίνονται συνήθως από 60 ECTS (1 έτος πλήρους φοίτησης) έως 120 ECTS (2 έτη πλήρους φοίτησης).

TOP