MA in

Business Management

Με το πρόγραμμα αυτό οι φοιτητές ενημερώνονται για την επιστήμη και την τέχνη της Διοίκησης, ώστε να μπορέσουν είτε να προσανατολιστούν προς τα επαγγέλματα και τις θέσεις της διοίκησης, είτε να αποκτήσουν νέες γνώσεις στη Διοίκηση, παράλληλα και επιπλέον των γνώσεων που απέκτησαν με το πρώτο τους πτυχίο. Απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από Σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε κατεύθυνσης.

Είναι ένα ΕΤΗΣΙΟ (12 μήνες) μεταπτυχιακό εντατικό πρόγραμμα στο Μάνατζμεντ. Τα μαθήματα και η αξιολόγηση (εξετάσεις και εργασίες) γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το πτυχίο απονέμεται από το UNIVERSITY OF WINCHESTER, U.K.

Η διδασκαλία γίνεται από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο του επόμενου έτους. Το καλοκαίρι γράφονται οι διπλωματικές εργασίες.

Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του, παρέχεται η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών με στόχο την απόκτηση του Master in Business Administration (MBA).

Αυτό το μάθημα θα επιτρέψει την ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για θετική συμβολή σε θέματα που αφορούν Λειτουργίες των Επιχειρήσεων. Θα πρέπει να περιγράφεται η στρατηγική συμβολή που μπορεί να παίξουν οι αποτελεσματικές Λειτουργίες των Επιχειρήσεων. Και, τέλος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να καθορίσουν πώς οι λειτουργίες εντός των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία με άλλες οργανωτικές δραστηριότητες.

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες δομές και μύηση στις αναδυόμενες σχετικές τεχνολογίες πληροφόρησης & επικοινωνίας που μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις.Οι φοιτητές θα αναπτύξουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά και να ολοκληρώνουν τα συστήματα και τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της γνώσης σε σχέση με τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. Οι φοιτητές θα έχουν τελικά τη δυνατότητα να εξάγουν και να παρουσιάζουν σημαντικές πληροφορίες από τα ποσοτικά δεδομένα και να αξιολογούν κριτικά τα αποτελέσματά τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.

Αυτό το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να μετρήσουν τις οικονομικές επιδόσεις, όπως απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και ως πρόβλεψη στα έγγραφα οικονομικού σχεδιασμού. Να κατανοούν και να επικοινωνούν χρηματοοικονομικές γνώσεις και πληροφορίες στο πλαίσιο των συστημάτων υποβολής εκθέσεων διαχείρισης. Να εισάγει τεχνικές για την αξιολόγηση των οικονομικών κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων.

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή όλων των βασικών θεωριών και ιδεών SHRM. Η παγκοσμιοποίηση και οι επιπτώσεις των αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον συζητούνται στο πλαίσιο των αποφάσεων για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Τα ζητήματα ανθρώπινου κεφαλαίου και ισότητας ανθρώπων αναλύονται μαζί με τις πρακτικές και τις διαδικασίες των οργανισμών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. Οι στόχοι των ενοτήτων είναι η κατανόηση του σημαντικού ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού για την αποτελεσματικότητα της εταιρείας, η εξέταση διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών HR και η εφαρμογή τους σε διαφορετικά πλαίσια.

Αυτό το μάθημα θα αναπτύξει μια κατανόηση των βασικών εννοιών Μάρκετινγκ (Marketing), ως και την κατανόηση πώς η οργανωτική απόδοση μπορεί να ενισχυθεί με έναν προσανατολισμό Μάρκετινγκ (Marketing). Θα παρέχει μια κατανόηση των ρόλων της ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και ελέγχου στη διαδικασία του Μάρκετινγκ (Marketing). Η εφαρμογή της έννοιας του Μάρκετινγκ (Marketing) σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, του Β2Β και στους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

To Στρατηγικό Μάνατζμεντ ασχολείται με το κεντρικό ζήτημα του ανταγωνισμού. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό προϋποθέτει την εξέταση των σύνθετων συνόλων των πόρων και των σχέσεων που αφορούν την επιχείρηση και το περιβάλλον της. Για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε μια σειρά από εννοιολογικές και αναλυτικές προσεγγίσεις και μοντέλα για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τους πόρους και τις δυνατότητες της οργάνωσης, και τις σχέσεις της με τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ενδιαφερομένους οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις. Μετά από αυτή την ανάλυση θα εξεταστούν τα ζητήματα που σχετίζονται με σχετικές ενέργειες για την κατανόηση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των στρατηγικών αλλαγών.

Το μάθημα διερευνά το ρόλο που διαδραματίζει η μικρή επιχείρηση στην οικονομία και την κοινωνία, και εξετάζει τη διαχείριση των μικρών επιχειρήσεων σε μια ευρεία ποικιλία πλαισίων και καταστάσεων. Το μάθημα εφαρμόζει μια ολιστική προσέγγιση. Λειτουργικά τμήματα, όπως η διαχείριση λειτουργιών, το μάρκετινγκ και η χρηματοδότηση συχνά δε βρίσκονται σε μικρές επιχειρήσεις. Αντ΄αυτού οι μάνατζερς πρέπει να είναι ευέλικτοι και να μπορούν να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα και την ασάφεια της λειτουργίας σε ένα σύγχρονο, δυναμικό, μεταμοντέρνο πλαίσιο.

Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν μια κατανόηση των πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους μάνατζερς σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Να επεκτείνει τη διαχειριστική ικανότητα για να αναλύσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές καταστάσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μάνατζερς να βελτιώσουν την κατανόησή τους από τη διερεύνηση ενός θέματος στο διεθνές μάνατζμεντ, που έχει σημασία για αυτούς ή την οργάνωσή τους.

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα που εξασφαλίζουν γνώσεις περί ανθρώπινων συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους, μέσα από το σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το μάθημα εστιάζει σε δεξιότητες και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας.

Η διπλωματική εργασία παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν τομέα ενδιαφέροντος διεκπεραιώνοντας ένα ανεξάρτητο και σε βάθος ερευνητικό έργο, καθοδηγούμενοι από καθηγητές που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα. Οι σπουδαστές αξιολογούν και συνθέτουν φιλοσοφίες περί έρευνας, χρησιμοποιώντας δευτερογενείς και/ή πρωτογενείς πηγές και αναλύουν τα ευρήματά τους σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες. Η διπλωματική εργασία ενδιαφέρει τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες, καθώς καταδεικνύει κριτικές ικανότητες, ερευνητική δεινότητα και επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί επίσης να ωθήσει τους σπουδαστές στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, είτε στο πλαίσιο συμβουλευτικού ρόλου, είτε στο πλαίσιο συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας σε επίπεδο PhD.

Έναρξη:​

Οκτώβριος για το Χειμερινό Εξάμηνο ή Φεβρουάριος για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

2 έτη 

Ωράριο φοίτησης:​

Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωΐ, κάθε 15 ημέρες

Γλώσσα:

Ελληνικά

Προϋποθέσεις εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Πτυχίο Ανώτερης- Ανωτάτης Σχολής (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) ή επαγγελματικούς τίτλους
- Επαγγελματική εμπειρία

Για το MBA γίνονται δεκτά και άτομα με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις εργασίας, χωρίς να απαιτείται ένα πρώτο πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, μετά από συνέντευξη εισδοχής.

Για την εγγραφή στο MBA, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Η ικανότητα σας στην ανάγνωση κειμένων στην Αγγλική θα εξεταστεί με συνέντευξη. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική. Αυτό θα εξεταστεί κατά τη συνέντευξη.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • 2 Συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση εργασίας
 • Βιογραφικό σημείωμα

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Εξασφαλίστε ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ για τις σπουδές στο Athens International College.
  Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ.

  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών MBAs, Masters και Diplomas του Athens International College, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP