MBA in

Human Resources Management

Η συνεχώς αυξανόμενη σημαντικότητα των ανθρώπων σαν παράγοντας της επιτυχίας μιας επιχείρησης καθιστά απαραίτητη της εις βάθος κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στις οργανώσεις. Η γνώση θεωριών που αφορούν το άτομο και τις ομάδες εργασίας είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου αντίληψης της ανθρώπινης διάστασης στην αποτελεσματική διαχείριση έργων. Το πρόγραμμα αυτό διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του MBA, δηλαδή τη διεύρυνση των γνώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των λειτουργιών μιας επιχειρήσεως, ενός οργανισμού ενώ παράλληλα παρέχει και τη δυνατότητα μιας εξειδίκευσης σε έναν από τους βασικούς τομείς.

Το πρόγραμμα MBA με εξειδίκευση στο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων, αποτελείται από δύο έτη part - time φοίτησης με συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους, το οποίο είναι έτος υποδομής, ακολουθεί το δεύτερο έτος που είναι έτος εξειδίκευσης και ολοκληρώνεται με την ανάληψη Διπλωματικής Εργασίας.

Tο μάθημα αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αξίας των πληροφοριακών συστημάτων στην στρατηγική των επιχειρήσεων, στην σημασία της οργάνωσης των τμημάτων ΙΤ, ως ΙΤ Service Providers και στην αξιολόγηση των σύγχρονων ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Το μάθημα φιλοδοξεί να δώσει έμφαση στη σημασία του Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασική παράμετρο δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι σύγχρονες οπτικές, στρατηγικές και πολιτικές που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του, σε ένα απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

To μάθημα δίνει έμφαση στη λογιστική πληροφόρηση, στην ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων, στη μελέτη θεμάτων κοστολόγησης, τιμολόγησης, μόχλευσης, επενδυτικής στρατηγικής, αποδοτικότητας των επιχειρήσεων, ελέγχου και πολιτικής πιστώσεων.

Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές θεωρητικές αρχές, τα κριτήρια και τις ποσοτικές/ποιοτικές μεθόδους για την υποστήριξη της σύγχρονης διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με λειτουργίες της παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ώστε η διαδικασία αυτή να συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας ή/και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο course εστιάζεται στην παρουσίαση του όλου θεωρητικού πλαισίου του MARKETING MANAGEMENT, καθώς και στα θεωρητικά μοντέλα και στα εργαλεία υλοποίησης του.

Στους φοιτητές δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να υλοποιήσουν και να εφαρμόσουν τα δεδομένα, μέσα από την εκπόνηση ενός brief MARKETING PLAN, που να ασχολείται με τις παραμέτρους Marketing του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης ή οργανισμού.

To μάθημα δίνει έμφαση στην ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών (ανεργία, πληθωρισμός, επιτόκια, ΑΕΠ, ισοζύγιο, νομισματική και δημοσιονομική πολιτική) και στον τρόπο που η μεταβολή αυτών επηρεάζει την επενδυτική στρατηγική και την αναπτυξιακή δυναμική μιας χώρας.

Το μάθημα ολοκληρώνει τα μαθήματα του 1ου έτους του προγράμματος ΜΒΑ, δίνοντας έμφαση στις μεταβλητές του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη εναλλακτικών στρατηγικών, την αξιολόγηση του και τη λήψη αποφάσεων από τις επιχειρήσεις, σε στρατηγικό επίπεδο.

Το μάθημα διερευνά τη στρατηγική ως ένα πεδίο αμφισβητήσεων και τονίζει την ανάγκη κατανόησης πολιτιστικών, κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων καθώς και οικονομικών παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη στρατηγικής σε οργανισμούς. Εκπαιδεύει τους σπουδαστές στο να αναπτύξουν την ικανότητα να εμπλέκονται και να ασχολούνται πληρέστερα με τη συζήτηση περί της στρατηγικής των δικών τους και άλλων οργανισμών. Το μάθημα προσφέρει κριτική μελέτη των εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών αειφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επανεξετάζει τρέχουσες και διαμορφούμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των παραγόντων που οδηγούν σε επιχειρησιακές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται ως απάντηση στις επιτακτικές προκλήσεις που αφορούν τη διατηρησιμότητα και τις ευθύνες. Το μάθημα ερευνά πρακτικές, καινοτομίες και διαμορφούμενες ιδέες για την ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας στην επιχειρησιακή πολιτική και δίνει έμφαση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών περί της Διαχείρισης της Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης.

Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει στην ανάπτυξη ατομικών ηγετικών δεξιοτήτων τονίζοντας ιδιαίτερα τη μεγιστοποίηση της δημιουργικότητας σε επίπεδο ατόμου, ομάδας και οργανισμού. Εξετάζονται διάφορες σύγχρονες θεωρίες περί ηγεσίας, μεταξύ των οποίων η περί μετασχηματιστικής ηγεσίας, που παρουσιάζεται με παραδείγματα και ολοκληρώνεται με πρακτικές ασκήσεις . Πέρα από τις θεωρητικές θεμελιώσεις, μεγάλη έμφαση δίνεται στην προσωπική ανέλιξη. Οι σπουδαστές αξιολογούν το δικό τους στυλ ηγεσίας χρησιμοποιώντας καθιερωμένες μετρήσεις, και με βάση τη σχετική θεωρία συνθέτουν ένα πρόγραμμα δράσης που θα αποτελέσει οδηγό της επαγγελματικής τους εξέλιξης. Η εργασία απαιτεί εφαρμογή της θεωρίας και κριτικής ανάλυσης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ηγετικού στυλ.

Οι σπουδαστές αποκτούν συναφείς προς τη συμβουλευτική γνώσεις αλλά και εμπορικές γνώσεις καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να προτείνουν λύσεις ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με στόχο την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν σταθερές βάσεις ως προς τη θεωρία και πρακτική της συμβουλευτικής από την οπτική γωνία τόσο υπεύθυνο για την επιλογή συμβούλου όσο και του επαγγελματία συμβούλου. Το συγκεκριμένο μάθημα εστιάζει σε δύο απόψεις: (α) Την άποψη του πελάτη– Για ποιο λόγο οι οργανισμοί προσλαμβάνουν συμβούλους; Με ποια κριτήρια επιλέγουν ανάμεσα σε ανταγωνιστικές εταιρίες; Πώς μπορούν να αντλήσουν μεγαλύτερη αξία από τους συμβούλους με τους οποίους συνεργάζονται; (β)Την άποψη του συμβούλου – Ποια είναι τα στρατηγικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και πώς αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες τοποθετούνται στην αγορά; Πώς μεταβάλλεται η σχέση πελάτη-συμβούλου και τι μπορούν να κάνουν επ’ αυτού του θέματος οι σύμβουλοι ώστε η σχέση να γίνει αποτελεσματικότερη; Πώς εργάζονται οι σύμβουλοι στην πράξη;

Η αλλαγή είναι ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό στους οργανισμούς και θέτει βασικές προκλήσεις και ερωτήματα για τα μέλη τους. Η απόκτηση περισσότερων γνώσεων για το πώς αλλάζουν οι οργανισμοί, κατά πόσο η αλλαγή είναι πλήρως διαχειρίσιμη, ποιοι άνθρωποι κατανοούν με τις αλλαγές, και για τις σχετικές πολυπλοκότητες αποτελεί ουσιαστικό συστατικό στη μελέτη ενός οργανισμού και τη βελτίωση των οργανωσιακών δραστηριοτήτων και σχέσεων μεταξύ των μελών του. Όλα αυτά τα ζητήματα διερευνώνται στο συγκεκριμένο μάθημα εστιάζοντας στην επιστημολογική και οντολογική θεώρησης της αλλαγής. Η βασική αρχή έγκειται στο ότι η αλλαγή είναι κάθε φορά συγκεκριμένη και ανάλογη με τις εκάστοτε συνθήκες, οπότε δεν υπάρχει έτοιμη, τυποποιημένη λύση που να μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγών. Ενώ τα σημαντικότερα εργαλεία και τεχνικές που έχουν στη διάθεσή τους οι παράγοντες αλλαγής είναι όσα τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναλύουν και να ερμηνεύουν το συγκεκριμένο πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμούν να επιφέρουν αλλαγή, θα χρειαστούν ακόμη να εκτιμήσουν την καταλληλότητα διαφόρων προσεγγίσεων ως προς την αλλαγή και να προσδιορίσουν και να διαχειριστούν δυνητικά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή των αλλαγών στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Το μάθημα αφορά θέματα και απόψεις μεθοδολογίας, συστημάτων και αρχών ανάπτυξης μάνατζμεντ και τη σχέση τους με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων και η διαχείρισή τους είναι συνυφασμένες με την επιχειρησιακή στρατηγική και πολιτική. Παρουσιάζονται περιπτώσεις επιτυχημένης διαχείρισης σε οργανισμούς και ερμηνεύεται η απόδοση. Παρουσιάζεται ακόμη η ανάπτυξη η οποία βασίζεται σε δεξιότητες καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η ανάπτυξη μάνατζμεντ θα έπρεπε να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες.

Οι σπουδαστές μαθαίνουν να αξιολογούν τη διαφοροποίηση των συστημάτων για την απασχόληση σε διάφορες χώρες. Μαθαίνουν επίσης να αντιλαμβάνονται τις πολυπλοκότητες και τα διλλήματα που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιοι οργανισμοί στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν το εργατικό δυναμικό μέσα από διαφορετικά εθνικά συστήματα. Τέλος, αναπτύσσουν την ικανότητα να κατανοούν τη διεθνή διάσταση που είναι απαραίτητη για τη διαχείριση έργων, ποιότητας και πληροφοριών.

Το μάθημα στοχεύει να εισάγει τους σπουδαστές σε θέματα που εξασφαλίζουν γνώσεις περί ανθρώπινων συμπεριφορών σε εργασιακούς χώρους, μέσα από το σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Το μάθημα εστιάζει σε δεξιότητες και γνώσεις που κρίνονται απαραίτητες για την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας ερευνητικής εργασίας.

Η διπλωματική εργασία παρέχει στους σπουδαστές τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν τομέα ενδιαφέροντος διεκπεραιώνοντας ένα ανεξάρτητο και σε βάθος ερευνητικό έργο, καθοδηγούμενοι από καθηγητές που ασχολούνται ενεργά με την έρευνα. Οι σπουδαστές αξιολογούν και συνθέτουν φιλοσοφίες περί έρευνας, χρησιμοποιώντας δευτερογενείς και/ή πρωτογενείς πηγές και αναλύουν τα ευρήματά τους σε σχέση με τις υπάρχουσες θεωρίες. Η διπλωματική εργασία ενδιαφέρει τους δυνητικούς μελλοντικούς εργοδότες, καθώς καταδεικνύει κριτικές ικανότητες, ερευνητική δεινότητα και επιχειρησιακές γνώσεις. Μπορεί επίσης να ωθήσει τους σπουδαστές στη διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας, είτε στο πλαίσιο συμβουλευτικού ρόλου, είτε στο πλαίσιο συνεχούς ακαδημαϊκής έρευνας σε επίπεδο PhD.

Έναρξη:​

Οκτώβριος για το Χειμερινό Εξάμηνο ή Φεβρουάριος για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

2 έτη 

Ωράριο φοίτησης:​

Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωΐ, κάθε 15 ημέρες

Γλώσσα:

Ελληνικά

Προϋποθέσεις εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Πτυχίο Ανώτερης- Ανωτάτης Σχολής (ΤΕΙ ή ΑΕΙ) ή επαγγελματικούς τίτλους
- Επαγγελματική εμπειρία

Για το MBA γίνονται δεκτά και άτομα με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, που κατέχουν Διευθυντικές θέσεις εργασίας, χωρίς να απαιτείται ένα πρώτο πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ, μετά από συνέντευξη εισδοχής.

Για την εγγραφή στο MBA, οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Η ικανότητα σας στην ανάγνωση κειμένων στην Αγγλική θα εξεταστεί με συνέντευξη. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική. Αυτό θα εξεταστεί κατά τη συνέντευξη.

Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
 • Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • 2 Συστατικές επιστολές
 • Βεβαίωση εργασίας
 • Βιογραφικό σημείωμα

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

Με την εγγραφή στο ICBS, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Εξασφαλίστε ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ για τις σπουδές στο Athens International College.
  Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ.

  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών MBAs, Masters και Diplomas του Athens International College και του ICBS, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP