DIPLOMA in

Management Studies

Είναι ένα πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για ανθρώπους που βρίσκονται σε χώρους εργασίας, χωρίς ωστόσο να τους έχει δοθεί η ευκαιρία για διεύρυνση αλλά και για πιστοποίηση των δεξιοτήτων τους στο Μάνατζμεντ. Έχει σχεδιαστεί για στελέχη με εμπειρία που θέλουν να βελτιώσουν την απόδοση τους ως διοικητικά στελέχη, αλλά και για εκείνους που αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές. Επίσης, καλύπτει και όσους απασχολούνται σε άλλους επιχειρησιακούς τομείς, πέραν του Μάνατζμεντ.

Ακόμη το πρόγραμμα εξετάζει την επιστήμη και κυρίως, την πρακτική του Μάνατζμεντ. Οι εφαρμογές βασίζονται συνήθως, στα υπαρκτά προβλήματα των επιχειρήσεων όπου απασχολούνται οι σπουδαστές.

Το DMS διαρκεί 1 χρόνο και το πτυχίο απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του WINCHESTER.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα για συνέχιση σπουδών με στόχο την απόκτηση του Master in Business Administration (MBA), με μοναδική προϋπόθεση την επίτευξη ικανοποιητικής τελικής βαθμολογίας.

Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κι εξετάσεις, ενώ τα μαθήματα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, κάθε 15ήμερο.

Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στο Μάρκετινγκ (Marketing), εξηγώντας τη σημασία του προσανατολισμού Μάρκετινγκ (Marketing). Το μάθημα καλύπτει τα στάδια της ανάπτυξης, την εκμάθηση και την εφαρμογή μιας στρατηγικής Μάρκετινγκ (Marketing), και έχει ως στόχο να αναπτύξει μια κατανόηση των βασικών εννοιών Μάρκετινγκ (Marketing) και πώς αυτά σχετίζονται με την οργανωτική απόδοση. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να διεξάγουν λεπτομερή ανάλυση του περιβάλλοντος, πώς να αναπτύξουν κατάλληλη τμηματοποίηση, στοχοθέτηση και στρατηγικές τοποθέτησης, και πώς να προετοιμάζουν σχέδια μάρκετινγκ με κατάλληλους μηχανισμούς μείγματος και ελέγχου. Το μάθημα περιλαμβάνει τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix) και την εκτίμηση του κινδύνου.

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του μάνατζμεντ λειτουργιών με μια έμφαση προς επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Το πλαίσιο του μάνατζμεντ λειτουργιών εντός της επιχειρηματικής στρατηγικής ενός οργανισμού επίσης θα διερευνηθεί. Επιπλέον, το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στη διαχείριση έργου, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των πόρων, χρησιμοποιώντας μια πρακτική προσέγγιση μέσω της εφαρμογής Microsoft © έργου και λιγότερο με το σχέδιο διαγραμμάτων δικτύου.

Αυτό το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ατομικών επιχειρήσεων, μικρές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών, μαζί με μια ευρεία βάση και βασική κατανόηση του κανονιστικού πλαισίου εντός του οποίου συντάσσονται εκθέσεις για τους ενδιαφερόμενους. Θα αναλυθούν οι οικονομικές επιδόσεις και η θέση των οργανισμών. Οι φοιτητές θα μάθουν να παράγουν πρόβλεψη ροών, κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και ισολογισμού από ανεπεξέργαστα δεδομένα, και θα χρησιμοποιήσουν αναλυτικές τεχνικές όπως η ανάλυση της αποδοτικότητας, η καθαρή παρούσα αξία και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης για την αξιολόγηση του κινδύνου και χρηματοοικονομική απόδοση των νέων σχεδίων και προτάσεων των επιχειρήσεων.

Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και να συζητήσει τον ζωτικό ρόλο της για την απόδοση της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια των διαλέξεων θα αναλυθούν βασικές θεωρίες και έννοιες όπως διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής, ανάλυση εργασίας και προδιαγραφές, κίνητρα, αξιολόγηση απόδοσης κλπ. Ο κύριος στόχος είναι η κατανόηση των βασικών θεωριών και η δυνατότητα εφαρμογής τους σε διάφορους τομείς και οργανισμούς. Οι θεωρίες, οι τεχνικές και οι μέθοδοι παρέχονται μέσα από τις δραστηριότητες στην τάξη, την ομαδική εργασία και τον αυτο-προβληματισμό.

Αυτό το μάθημα αποτελείται από δύο στοιχεία, στατιστική και διαχείριση πληροφοριών (IM), αντίστοιχα. Το μέρος της στατιστικής επικεντρώνεται στην ποσοτική ανάλυση των δεδομένων, προχωρώντας από τις βασικές στατιστικές έννοιες σε πιο προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως στην επιχείρηση. Το μέρος IM επικεντρώνεται στη μελέτη με έμφαση στο κοινωνικό περιβάλλον όπου τα συστήματα και η τεχνολογία μπορούν να διαδραματίσουν έναν ρόλο. Συγκεκριμένα το μέρος IM καλύπτει τις στρατηγικές που οι μάνατζερ μπορούν να υιοθετήσουν για την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων τους, τη δυναμική εξέλιξη της πληροφορικής και των επιπτώσεών της στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και τη διαχείριση της οργανωσιακής γνώσης για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αυτό το μάθημα θα επιτρέψει στους μάνατζερ να κατανοήσουν, να διαγνώσουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των επιχειρησιακών στρατηγικών. Για να προσδιορίσουν και να προτείνουν τρόπους διαχείρισης των κινδύνων και των ευκαιριών που συνδέονται με τις οργανωτικές στρατηγικές και να εφαρμόζουν εννοιολογικά πλαίσια για να προσδιορίσουν πώς συγκεκριμένοι και συναφείς παράγοντες επηρεάζουν την απόδοση και τα αποτελέσματα.

Το μάθημα αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν την ευαισθητοποίηση του διακριτού χαρακτήρα του μάνατζμεντ στο πλαίσιο μιας μικρής επιχείρησης και να αναπτύξει κατανόηση των πλεονεκτημάτων και των δυσχερειών των μάνατζερ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το περιβάλλον. Θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν αναλυτικές και δημιουργικές ικανότητες σε μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις που λαμβάνονται από τον ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης - μάνατζερ.

Η ανάπτυξη μιας κατανόησης σε σχέση με πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τους μάνατζερ σε ένα διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Επέκταση της δυνατότητας να αναλύσουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές καταστάσεις. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους μάνατζερ να βελτιώσουν την κατανόησή τους από τη διερεύνηση ενός θέματος στο διεθνές μάνατζμεντ.

Έναρξη:​

Οκτώβριος για το Χειμερινό Εξάμηνο ή Φεβρουάριος για το Εαρινό Εξάμηνο

Διάρκεια:​

1 έτος

Ωράριο φοίτησης:​

Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωΐ, κάθε 15 ημέρες

Γλώσσα:

Ελληνικά

Προϋποθέσεις εγγραφής στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

- Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία.

Για την εγγραφή στο DMS οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση, που αξιολογείται κατά περίπτωση. Η ικανότητα σας στην ανάγνωση κειμένων στην Αγγλική θα εξεταστεί με συνέντευξη. Καθώς ήδη εργάζεστε σε επιχειρήσεις, υπηρεσίες και οργανισμούς, αναμένεται να έχετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο γνώσης της Αγγλικής, το οποίο σας επιτρέπει την κατανόηση κειμένων στην Αγγλική.

Δικαιολογητικά 

Αντίγραφο Πτυχίου ή επαγγελματικών τίτλων σπουδών
Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας (έγχρωμες – 3x4,5)
Αντίγραφο ταυτότητας
2 Συστατικές επιστολές
Βεβαίωση εργασίας
Βιογραφικό σημείωμα

Με την εγγραφή στο AIC, οι φοιτητές ταυτόχρονα εγγράφονται και στο Πανεπιστήμιο του Winchester, το οποίο και χορηγεί την αντίστοιχη φοιτητική ταυτότητα.

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των προγραμμάτων μέσω του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ, απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να είναι εργαζόμενος παράλληλα με τις σπουδές του.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Εξασφαλίστε ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ για τις σπουδές στο Athens International College.
  Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ.

  Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών MBAs, Masters και Diplomas του Athens International College, που εκδίδονται από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχουν πλήρη επαγγελματική ισοδυναμία τίτλου σπουδών, με τους αντίστοιχους τίτλους των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
  Η αναγνώριση των τίτλων σπουδών ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ και γίνεται από το ΑΤΕΕΝ (Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας) στο Υπουργείο Παιδείας.

  TOP