PROFESSIONAL DIPLOMA
SUSTAINABILITY AND ESG MANAGEMENT

Οι σημερινές επιχειρήσεις αγωνίζονται καθημερινά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κόσμου που χαρακτηρίζεται από κοινωνικές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι εκπομπές άνθρακα, η έλλειψη πόρων, η ενεργειακή απόδοση, η διαχείριση απορριμμάτων, η κυκλική οικονομία, η πληθυσμιακή αύξηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, η ποικιλομορφία, η ικανοποίηση των πελατών, μετανάστευση, επιχειρηματική ηθική, επίβλεψη εσωτερικού ελέγχου, διαφάνεια και παγκοσμιοποίηση.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον, εξωτερικό και εσωτερικό, πιέζεται από τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τις ρυθμιστικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους και ωθεί τους οργανισμούς να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους. Περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις χρειάζονται στρατηγική ανανέωση και δημιουργούς αξίας με μετασχηματιστικές ηγετικές ιδιότητες που θα τις βοηθήσουν να κατευθύνουν προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Οι Αρχές και το Πλαίσιο ESG αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για τις εταιρείες, καθώς δεν αποτελούν μόνο πυλώνες βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά λειτουργούν και ως καταλύτες για τη χρηματοδότηση.

Ο χώρος του ESG είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς και η ζήτηση για στελέχη με πολλές δεξιότητες με εξειδικευμένες γνώσεις είναι τεράστια. Οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο χρειάζονται άτομα με γνώσεις και ικανότητες να οδηγούν προς την αλλαγή.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως στελέχη ή ως σύμβουλοι, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές περιβαλλοντικής διαχείρισης με χρήση των πλαισίων ESG, να αναδείξουν τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης στην πορεία αναδιαμόρφωσης των επιχειρήσεων, να συμπεριλάβουν την κατάταξη και τις βαθμολογίες ESG ενσωματώνοντας περιβαλλοντικές, κοινωνικές και ηθικές παραμέτρους στον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Το πρόγραμμα, μεταπτυχιακού επιπέδου, Professional Diploma in Sustainability and ESG Management θα προετοιμάσει τους φοιτητές για ρόλους όπως:

 • Ειδικός ESG
 • Διαχειριστής βιωσιμότητας
 • Σύμβουλος Αειφορίας
 • Διαχειριστής έργων Αειφορίας
 • Διαχειριστής αναφοράς βιωσιμότητας
 • Consulting Management
 • Συντονιστής Βιωσιμότητας στον χρηματοοικονομικό τομέα
 • Υπεύθυνος Αειφορίας στην Ενέργεια
 • Διευθύνων Σύμβουλος για νεοφυείς επιχειρήσεις σε βιώσιμες επιχειρήσεις

Θέλετε να γνωρίσετε τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα; Θέλετε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων; Θέλετε να γίνετε ειδικός στο σχεδιασμό νέων στρατηγικών για τη δημιουργία κοινωνικής αξίας;

Το νέο και καινοτόμο πρόγραμμα μεταπτυχιακού επιπέδου στη Βιωσιμότητα και τη Διαχείριση ESG εφοδιάζει τους φοιτητές με πολύτιμες γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες, χρήσιμα και χρηστικά εργαλεία για μια ανταποδοτική πορεία σε οργανισμούς που πρωτοστατούν στην Εταιρική Ευθύνη, στη Βιωσιμότητα και είναι ευθυγραμισμένοι με τις προσταγές των πλαισίων του ESG.

Οι οργανισμοί υφίστανται αυξανόμενη πίεση από διάφορους ενδιαφερόμενους για να ενσωματώσουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς στα επιχειρηματικά συστήματα και δομές και αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να αναπτύξει την κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων για προοδευτική και μετασχηματιστική οργανωτική δράση. Αυτή η ενότητα παρέχει στους φοιτητές μια εννοιολογική και πρακτική κατανόηση των αρχών της υπεύθυνης διαχείρισης όπως παρουσιάζονται στο πλαίσιο των SDGs. Η ενότητα διερευνά τη στρατηγική ως ένα πεδίο αμφισβητήσεων και τονίζει την ανάγκη κατανόησης πολιτιστικών, κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων καθώς και οικονομικών παραγόντων που ενισχύουν την ανάπτυξη στρατηγικής σε οργανισμούς. Η ενότητα προσφέρει κριτική μελέτη των εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών αειφορίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επανεξετάζει τρέχουσες και διαμορφούμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των παραγόντων που οδηγούν σε επιχειρησιακές αλλαγές οι οποίες απαιτούνται ως απάντηση στις επιτακτικές προκλήσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα και τις εταιρικές ευθύνες.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να παρέχει κριτική εξέταση εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • να επανεξετάσει τις τρέχουσες και εξελισσόμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των πιέσεων για επιχειρηματική αλλαγή και των ενεργειών που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις πιεστικές προκλήσεις της βιωσιμότητας και της ευθύνης.
 • να διερευνήσει πρακτικές, καινοτομίες και ιδέες για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας
 • να εξηγήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών της Διαχείρισης Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης.

 

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται:

 • SDGs και Επιχειρηματική Στρατηγική.
 • Θεωρία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος σε Αειφόρο Πλαίσιο.
 • Βιώσιμες Στρατηγικές Ικανότητες.
 • Καινοτομία και Βιωσιμότητα.
 • Δημιουργία Αξίας.
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 • Triple Bottom Line and Stakeholder Management.
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • αναπτύσσουν βασικά θέματα, όπως η παγκοσμιοποίηση, η πληροφορική, η μετάβαση, τα διαπολιτισμικά ζητήματα, η στρατηγική αλληλεξάρτηση και η διαχείριση της αλλαγής
 • να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο της εσωτερικής και εξωτερικής δυναμικής στην εξέλιξη της στρατηγικής
 • να αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμάτων βιωσιμότητας, εταιρικής ηθικής και ESG
 • να αξιολογούν κρίσιμα ζητήματα και να διασφαλίζουν βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στα σχετικά SDG και τον αντίκτυπό τους σε έναν οργανισμό.

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένα θέμα με τεράστια διείσδυση στο λεξιλόγιο του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας, των δημοσίων αρχών και της καθημερινής ζωής. Η έννοια της βιωσιμότητας, δηλαδή η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλους τους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς τομείς, απαιτεί μια εξαιρετικά περίπλοκη μετάβαση όπου εμπλέκονται πολλοί ενδιαφερόμενοι με διαφορετικούς ρόλους, ανάγκες και ενδιαφέροντα. Αυτή η ενότητα ρίχνει φως σε διάφορες ερμηνείες και εφαρμογές της έννοιας σε πολλά διαφορετικά χρονικά, γεωγραφικά και οργανωτικά πλαίσια, αποκαλύπτοντας τη σημασία όλων των διαστάσεων (τεχνολογικές, θεσμικές, πολιτιστικές, νομικές, κ.λπ.).

 

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να αναλυθούν τα πιο σημαντικά προβλήματα του κόσμου και πώς μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
 • να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες, σε διάφορα πλαίσια μεταξύ πολλών χωρών και τομέων
 • να αναδειχθεί η συν-εξέλιξη μεταξύ φύσης, περιβάλλοντος και οικονομίας.

 

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται:

 • Κλιματική αλλαγή και εκπομπές άνθρακα
 • Ρύπανση του αέρα και των υδάτων
 • Βιοποικιλότητα
 • Αποψίλωση των δασών
 • Ενεργειακή απόδοση
 • Διαχείριση των αποβλήτων
 • Λειψυδρία

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • να συνδέσουν την επιχειρηματική στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
 • να κάνουν χρήση των πλαισίων ESG για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της προόδου και της απόδοσης προς τη βιωσιμότητα
 • κατανοήσουν το ρόλο των μεμονωμένων επιχειρήσεων στη μετάβαση προς μια βιώσιμη κοινωνία

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) σε συνδυασμό με την σημασία που αποδίδεται στις ευθύνες των εταιρειών ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα επαναπροσδιορίζουν τη συζήτηση σχετικά με την Εταιρική Ευθύνη (ΕΚΕ). Τα νέα κριτήρια και τα υψηλά διακυβεύματα που έχουν εισαχθεί έχουν διευρύνει σημαντικά αυτό που θεωρείται «κοινωνικά υπεύθυνο», «φιλικό προς το περιβάλλον» και «με επίγνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» όσον αφορά την εταιρική δράση. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο SDG, καθώς και οι Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNGPS), προσφέρουν ένα νέο και ολοκληρωμένο μοντέλο, προσφέροντας καθοδήγηση και αποτελεσματικά εργαλεία στις εταιρείες για να αναπτύξουν τις στρατηγικές όσον αφορά το ESG.

 

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις τρεις βασικές έννοιες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης
 • να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν μια πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι έννοιες συσχετίζονται και αναδιαμορφώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

 

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται:

 • Ικανοποίηση των πελατών
 • Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα
 • Φύλο και διαφορετικότητα
 • Εργασιακή δέσμευση
 • Κοινοτικές σχέσεις
 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Πρότυπα εργασίας

 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτητές θα:

 • κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η ΕΚΕ και τον τρόπο που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο και από τις κορυφαίες επιχειρήσεις
 • θα κατανοήσουν το διεθνές πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνάφειά του με τις εταιρείες και τους ιδιωτικούς επιχειρηματικούς παράγοντες
 • αποκτήσουν γνώσεις για τη σχέση της ΕΚΕ και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και για την εισαγωγή υποχρεώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ιδιωτικούς φορείς
 • αποκτήσουν βαθιά γνώση των SDGs και τον τρόπο που επηρεάζουν την ΕΚΕ.
 • Συζητώντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναλογιστούν τις πρακτικές ΕΚΕ και να προετοιμαστούν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θέτουν τα SDGs και τη διαρκώς αυξανόμενη συνάφεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον επιχειρηματικό τομέα.

Η ενότητα ενημερώνει και εξοπλίζει τους μαθητές να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις διακυβέρνησης που αντιμετωπίζουν σήμερα οι οργανισμοί. Ειδικότερα, λαμβάνονται υπόψη τα βασικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων αποτελεσματικής διακυβέρνησης, που να περιλαμβάνει θέματα όπως οι αξίες και οι αρχές. τον κεντρικό ρόλο του συμβουλίου στη λήψη αποφάσεων· αποτελεσματικότητα του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρική διακυβέρνηση. τη λογοδοσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργεί η εταιρική διακυβέρνηση· επιχειρηματική ηθική? εταιρική κοινωνική ευθύνη· διαχείριση κινδύνου; δέσμευση μετόχου και μετόχου. διεθνείς εταιρείες σύγκρισης εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής διακυβέρνησης σε άλλους τομείς.

 

Στόχος του μαθήματος:

 • Εισάγει τους φοιτητές στις παγκόσμιες τάσεις, έννοιες, θεωρητικά πλαίσια και κατευθυντήριες αρχές που σχετίζονται με την εταιρική διακυβέρνηση
 • Διερευνά τους δεσμούς μεταξύ των εταιρικών δραστηριοτήτων, της παγκοσμιοποίησης και της βιωσιμότητας, και στο πλαίσιο των ενδιαφερομένων, του ρόλου της εταιρικής διακυβέρνησης, του νόμου και της ηθικής
 • Εισάγει τους φοιτητές σε μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής κινδύνου μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και των προσπαθειών μετριασμού.
 • Εισαγωγή του φοιτητή στα πλαίσια, την κατάταξη και τις βαθμολογίες ESG
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την εργασία σε επαγγελματικό πλαίσιο στον τομέα της αναφοράς ESG.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης, του δικαίου και της επιχειρηματικής ηθικής στη διαχείριση της σχέσης μεταξύ των εταιρειών και των ενδιαφερομένων τους στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και του στόχου της βιωσιμότητας
 • Εξηγήσουν τις έννοιες της κατάταξης & βαθμολογιών ESG και να είναι σε θέση να παρουσιάζουν προτάσεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ηθικών παραμέτρων στον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό
 • Αναλύουν βασικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, την εξέλιξη, την παρακολούθηση και την αναφορά στρατηγικών ESG στην πράξη.

Έναρξη πρώτου κύκλου:​

17 Ιουνίου 2022

Διάρκεια:​

80 ώρες 

Ωράριο φοίτησης:​

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί κάθε 15 ημέρες.

Γλώσσα:

Ελληνικά

Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα παραδίδεται με την μέθοδο του Blended Learning, με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Στο Athens International College αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της Εκπαίδευσης και έχουμε δημιουργήσει μια ευρεία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προσαρμόζουμε κατάλληλα, για να ταιριάζουν στις ανάγκες και την κουλτούρα του κάθε οργανισμού. Στόχος μας είναι η θωράκιση των εργαζομένων, με δεξιότητες υψηλού επιπέδου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Τα προγράμματα προσφέρονται είτε δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή στις εγκαταστάσεις του AIC, είτε εξ αποστάσεως, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος eLearning.

  TOP