PROFESSIONAL DIPLOMA
FAMILY BUSINESS MANAGEMENT

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν, την πρώτη μορφή επιχειρηματικών σχηματισμών στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αποτελούν, επίσης, τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τον κόσμο. Τα ποσοτικά στοιχεία το αποδεικνύουν καθώς αποτελούν πάνω από το 60% του συνόλου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και απασχολούν από το 40% έως το 50% του συνόλου των εργαζομένων, ενώ στην Ελλάδα αντίστοιχα αποτελούν το 80% του συνόλου και το 44,3% των εισηγμένων εταιρειών.

Με βάση τα παραπάνω, θα μπορούσαμε με ασφάλεια να υποστηρίξουμε, ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν το μυοσκελετικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας: παράγουν οικονομικό και κοινωνικό πλούτο, δημιουργούν και διατηρούν θέσεις εργασίας, προσφέρουν καινοτομία. Ωστόσο, τα (ειδικά) θέματα που καλούνται να διαχειριστούν – ενδογενή και εξωτερικά – είναι πολλά και πολυσύνθετα. Γι’ αυτό, παρά την πολυεπίπεδη συνεισφορά τους, κάποια χαρακτηριστικά τους (έντονη εσωστρέφεια, χαμηλή παραγωγικότητα, μη ξεκάθαρη διαδικασία διαδοχής), καθιστούν τη μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους αβέβαιη.

Παράλληλα, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ μιας οικογενειακής επιχείρησης και μιας μη οικογενειακής επιχείρησης Σε αντίθεση με άλλα είδη επιχείρησης οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην επιχείρηση μπορεί να βασίζονται σε μη οικονομικούς στόχους και να επηρεάζονται από τα οικογενειακά πρότυπα, την κουλτούρα και τις πεποιθήσεις της οικογένειας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Family Business Management του Athens International College προσφέρει τις γνώσεις που απαιτούνται για την διοίκηση μιας οικογενειακής επιχείρησης ώστε να επιτευχθεί η βιωσιμότητα και η ανάπτυξή της, καλύπτοντας τρεις πυλώνες (α) Επιχειρηματικότητα, (β) Καινοτομία, (γ) Ηγεσία και (δ) Ψηφιακό μετασχηματισμό ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θέμα του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδρυτές, ιδιοκτήτες και διαδόχους οικογενειακών επιχειρήσεων καθώς και σε υποψήφιους επιχειρηματίες, που επιθυμούν να αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο κατανόησης και διοίκησης της επιχειρηματικότητας, καθώς επίσης και να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επιχειρηματικές προοπτικές.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει σε όλους όσοι έχουν την θέληση να γίνουν επιχειρηματίες – ξεκινώντας μια οικογενειακή επιχείρηση ή ως συνεχιστές μιας ήδη υπάρχουσας – τις βασικές γνώσεις της σύστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης της επιχείρησης.

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος Family Business Management του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που προσφέρει ένα κλασικό πρόγραμμα διοίκησης και επιχειρηματικότητας,
 • Κατανοήσουν, αναλύσουν και επιλύσουν σύνθετες καθημερινές καταστάσεις οικογενειακών επιχειρήσεων,
 • Βελτιώσουν την ικανότητά τους στη λήψη αποφάσεων σε ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον αντιλαμβανόμενοι καλύτερα τη σύνδεση επιχειρηματικών πληροφοριών και διοίκησης επιχειρήσεων,
 • Βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις επιδόσεις τους και να διευρύνουν τις προοπτικές τους, οι οποίες θα είναι ευεργετικές για την παραγωγή ιδεών σε τομείς της αρμοδιότητάς τους,
 • Αποκτήσουν πρόσβαση στις καλύτερες πρακτικές, στρατηγικές και σύγχρονες προσεγγίσεις πέρα από τον κλάδο δραστηριότητάς τους,
 • Εκπαιδευτούν σε αποτελεσματικά εργαλεία και διαδικασίες διοίκησης για άμεση υλοποίηση στην εργασία τους,
 • Βρουν απαντήσεις σε δεκάδες ερωτήματα και προβληματισμούς που ανακύπτουν στο πλαίσιο μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις με άλλες επιχειρήσεις, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης μοναδικές πολυπλοκότητες. Μάθετε πώς να αξιοποιείτε τα πλεονεκτήματα της οικογενειακής επιχείρησης και πώς να περιορίσετε τις πιθανές αδυναμίες, γνωρίζοντας μεθόδους και εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Το πρόγραμμα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην έννοια της επιχείρησης και στον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης των επιχειρήσεων σήμερα. Εκτός από την περιγραφή και κατανόηση των βασικών λειτουργιών μιας επιχείρησης, το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων σχετικών με την αποτελεσματική διοίκηση των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις διοικητικές λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης, του ελέγχου και της λήψης αποφάσεων.  Τα θέματα που θα καλυφθούν ( Έννοια της επιχείρησης, Θεωρίες οργάνωσης, Λειτουργίες της επιχείρησης, Λειτουργίες του μάνατζμεντ, Διοικητικά στελέχη, Λήψη αποφάσεων) θα εξεταστούν τόσο γενικά όσο και συγκεκριμένα υπό το πρίσμα της οικογενειακής επιχείρησης.

Το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις σε χρηματοοικονομικά, λογιστικά και φορολογικά θέματα, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να εμβαθύνουν και να κατανοούν τις βασικές λογιστικές καταστάσεις των σύγχρονων οικονομικών μονάδων. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής: Παρουσίαση και Ανάλυση Καταστάσεων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, Χρηματοοικονομική Λογιστική, Διοικητική Λογιστική, Κοστολόγηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ανάλυση Επενδύσεων, Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων, Κατάρτιση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, Λογιστικό Κύκλωμα, Εισαγωγή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Οι αλλαγές που προκύπτουν εξαιτίας των νέων τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής επιβάλλουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελεί καίριο παράγοντα επιβίωσής τους. Το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις στους εκπαιδευόμενους ώστε να κατανοήσουν τις δυνάμεις που ωθούν έναν οργανισμό προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις συνέπειες για τον οργανισμό που μπαίνει στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού και τις αλλαγές που απαιτούνται. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν τα εξής: Η στρατηγική διάσταση, η διαχείριση εμπειρίας πελάτη ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η ολοκληρωμένη διαχείριση καναλιών, οι νέες τεχνολογίες, η αξιοποίηση των δεδομένων και η λήψη αποφάσεων (artificial intelligence, machine learning, cloud computing, blockchain και internet of things), η αξιοποίηση διαφόρων πηγών δεδομένων και εργαλείων ανάλυσης με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων επιχειρησιακής ευφυΐας, η κατανόηση του ρόλου της οργανωσιακής κουλτούρας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η αποτελεσματική ηγεσία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα  επιτυχίας για κάθε επιχειρηματικό οργανισμό. Ειδικά, για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, η ηγεσία συνδέεται άμεσα με τη δέσμευση των εργαζομένων, την αποδοτικότητα των διαδικασιών, και εν τέλει, με τη μακροβιότητα της επιχείρησης. Η αυθεντικότητα, η ταπεινοφροσύνη, η υιοθέτηση του servant leadership μοντέλου εγγυώνται ικανοποιημένους πελάτες, ευτυχισμένους εργαζόμενους και υψηλή κερδοφορία.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εισαγωγή των συμμετεχόντων στο Marketing και τις Πωλήσεις (Εμπορική διεύθυνση) και η  κατάρτισή τους στις βασικές αρχές και τα εργαλεία τους. Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν: Βασικές έννοιες εμπορικής διαχείρισης, Ανάλυση περιβάλλοντος, Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή και πελάτη, Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος, Έρευνα, Μίγμα μάρκετινγκ, Αποτελεσματική Διοίκηση Πωλήσεων, Οργάνωση και έλεγχος.

Μια θεωρία που ονομάζεται κοινωνικο-συναισθηματικός πλούτος έχει αναπτυχθεί για να εξηγήσει το ρόλο των μη οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την λειτουργία στις οικογενειακές επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση τους τρόπους χρηματοδότησης που επιλέγονται. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις εναλλακτικές που έχουν όπως: Friends and Family Investments, Internal Current Shareholders Re-investments, Internal Leasing, Internal Lending, Bank loans, Friend and Family Loans, Other loans, Angel investors, External Venture Capital firms, External Strategic partners, External Public Offerings.

Σε αυτό το εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, τόσο για να παρακολουθούν την πορεία της επιχείρησής τους, όσο και για να απευθύνουν αίτημα για χρηματοδότηση. Με την ολοκλήρωσή του θα είναι σε θέση να επιμεληθούν κάθε ενότητα του επιχειρηματικού σχεδίου με ολοκληρωμένο τρόπο και να περιγράψουν κατάλληλα τα Προϊόντα ή τις υπηρεσίες, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, την στρατηγική μάρκετινγκ, τις λειτουργίες, την στρατηγική για την ανάπτυξη, την οργάνωση, το ανθρώπινο δυναμικό, τους πελάτες και το κοινό-στόχο, την τμηματοποίηση της αγοράς, το οικονομικό σχέδιο, και το σχέδιο ενεργειών.

Τελική παρουσίαση επιχειρησιακού μοντέλου ενώπιον του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Athens International College και των καθηγητών το τελευταίο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου 2022 και Αποφοίτηση!

Σημ.: Ο κάθε μαθητευόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δική του Οικογενειακή Επιχείρηση ως αντικείμενο της μελέτης του ή εικονική επιχείρηση.

Το όραμα της οικογενειακής επιχείρησης εμπνέεται από τις αξίες και την κουλτούρα της και έχει ως πυξίδα την αποστολή (τον σκοπό) της.

Το Business Model Canvas (BMC) είναι ένα στρατηγικό εργαλείο με το οποίο μπορούμε εύκολα να καθορίσουμε και να παρουσιάσουμε μια επιχειρηματική ιδέα και περιλαμβάνει: τμηματοποίηση πελατών, προτάσεις αξίας, κανάλια, σχέσεις πελατών, πηγές εσόδων, κρίσιμες ενέργειες και συνεργασίες και την δομή του κόστους.

Αναπτύσσοντας το brand equity μπορούμε να αναπτύξουμε το μερίδιο αγοράς, να πετύχουμε price premium, να καταφέρουμε επέκταση της γραμμής παραγωγής, και να βελτιώσουμε την φήμη της εταιρείας συνολικά.

Η δικαιόχρηση (franchising) είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για ανάπτυξη, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες και αγορές και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρος για όλους τους εμπλεκόμενους. Ωστόσο, απαιτείται ένα εξαιρετικό προϊόν και ένα μοντέλο που να επιτρέπει την αναπαραγωγή του σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Έχει αποδειχθεί πως η άριστη εμπειρία πελάτη είναι μια σημαντική παράμετρος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Για να το πετύχουμε πρέπει να κατανοήσουμε πώς το CX ενισχύει την εταιρική αξία, να αποκτήσουμε δεξιότητες και γνωρίσουμε τα εργαλεία για να δημιουργήσουμε εξαιρετικές στρατηγικές, να γνωρίσουμε τις μεθόδους μέτρησης και να μπορούμε να σχεδιάζουμε το «ταξίδι» και την εμπειρία των πελατών μας.

Σε αυτό το μάθημα οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με κρίσιμα νομικά, λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα όπως: σύσταση εταιρειών, Συμβάσεις, διοικητικά συμβούλια και γενικές συνελεύσεις, θέματα εργατικού δικαίου, Έσοδα – Έξοδα, Μισθοδοσία, Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, Μορφές εργασίας, Αποσβέσεις, Ισοζύγιο και άλλα.

Έναρξη πρώτου κύκλου:​

9 Σεπτεμβρίου 2022

Διάρκεια:​

82 ώρες 

Ωράριο φοίτησης:​

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί κάθε 15 ημέρες.

Γλώσσα:

Ελληνικά

Παρακολούθηση:

Το πρόγραμμα παραδίδεται με την μέθοδο του Blended Learning, με σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και για τις σπουδές στο Athens International College, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας ή καλέστε μας στο 2102114671.

  Στο Athens International College αξιοποιούμε την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο της Εκπαίδευσης και έχουμε δημιουργήσει μια ευρεία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία προσαρμόζουμε κατάλληλα, για να ταιριάζουν στις ανάγκες και την κουλτούρα του κάθε οργανισμού. Στόχος μας είναι η θωράκιση των εργαζομένων, με δεξιότητες υψηλού επιπέδου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας. Τα προγράμματα προσφέρονται είτε δια ζώσης, στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων ή στις εγκαταστάσεις του AIC, είτε εξ αποστάσεως, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος eLearning.

  TOP