Το ΠΡΩΤΟ πρόγραμμα, μεταπτυχιακού επιπέδου, για την Βιωσιμότητα και το ESG.

Strategy, Environment, Social, Governance

Έναρξη 17 Ιουνίου - Ολοκλήρωση 22 Οκτωβρίου
Διακοπή 15/7 - 8/9

Μαθήματα κάθε 15 ημέρες
Παρασκευή 17:30-21:00 & Σάββατο 10:00-15:30

80 ώρες μαθημάτων, εξ αποστάσεως, στα Ελληνικά

Professional Diploma in SUSTAINABILTY AND ESG MANAGEMENT

Ο χώρος του ESG είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς και η ζήτηση για στελέχη με εξειδικευμένες γνώσεις αυξάνεται διαρκώς.

Περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις χρειάζονται στρατηγική ανανέωση και στελέχη με μετασχηματιστικές ηγετικές ιδιότητες που θα τις βοηθήσουν να κατευθυνθούν προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση Professional Diploma και προσφέρει την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για την απόκτηση MSc. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ο επαγγελματίας του χώρου για την Στρατηγική των Βιώσιμων επιχειρήσεων, το Περιβάλλον (E), την Κοινωνική ευθύνη (S) και την Διακυβέρνηση (G). Μέσα από σύγχρονες διδακτικές πρακτικές οι φοιτητές θα πάρουν πολύτιμες γνώσεις που θα μπορούν να εφαρμόσουν άμεσα στην εργασία τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να αναπτύξετε στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης, να επιμεληθείτε ολοκληρωμένα σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης με χρήση των πλαισίων ESG, να αξιολογήσετε τον αντίκτυπο της εσωτερικής και εξωτερικής δυναμικής στην εξέλιξη της στρατηγικής, να διασφαλίσετε βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς στα σχετικά SDGs και τον αντίκτυπό τους σε έναν οργανισμό.

Θα έχετε την ικανότητα να συνδέσετε την επιχειρηματική στρατηγική με συγκεκριμένους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, να κάνετε χρήση των πλαισίων ESG για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της προόδου και της απόδοσης προς τη βιωσιμότητα. Θα γνωρίσετε την ΕΚΕ σε βάθος και θα είστε σε θέση να την συνδέσετε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εφαρμογή τους στις επιχειρήσεις. Συζητώντας τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, θα κληθείτε να εξετάσετε τις πρακτικές ΕΚΕ και να προετοιμαστείτε για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θέτουν τα SDGs και τη διαρκώς αυξανόμενη συνάφεια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τον επιχειρηματικό τομέα.

Τέλος, θα αποκτήσετε γνώσεις για τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης, του δικαίου και της επιχειρηματικής ηθικής στη διαχείριση της σχέσης μεταξύ των εταιρειών και των stakeholders στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και των στόχων της βιωσιμότητας, θα κατανοήσετε τις έννοιες της κατάταξης & βαθμολογιών ESG και θα είστε σε θέση να παρουσιάζετε προτάσεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και ηθικών παραμέτρων στον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Καθηγητές

Στελέχη κορυφαίων εταιρειών, Διδάκτορες με βαθιά γνώση του αντικειμένου και καθηγητές με πολυετή εμπειρία διασφαλίζουν το γνωστικό αποτέλεσμα!

Μαρία Μπούρα

Program Leader

Adjunct Lecturer AUEB
PhD Business Strategy
(CSR, Ethics, Corruption)

Κιάρα Κόντη

Strategy & Governance

EY
Associate Partner Climate Change and Sustainability Services

Βασιλική Κονιάκου

Social

ELTRUN Research Fellow,
AUEB Research Fellow and Legal Consultant
PhD of Law, University of Turku, Faculty of Law

Γιάννης Μουζακίτης

Environment

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σε συνεργασία με

Topics in brief

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να παρέχει κριτική εξέταση εργαλείων, μοντέλων και εννοιών για την εφαρμογή στρατηγικών και πολιτικών βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • να επανεξετάσει τις τρέχουσες και εξελισσόμενες ιδέες και έννοιες στο πλαίσιο των πιέσεων για επιχειρηματική αλλαγή και των ενεργειών που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις πιεστικές προκλήσεις της βιωσιμότητας και της ευθύνης.
 • να διερευνήσει πρακτικές, καινοτομίες και ιδέες για την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας
 • να εξηγήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων μέσω των θεωριών της Διαχείρισης Γνώσης και του Οργανισμού Μάθησης.

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται: SDGs και Επιχειρηματική Στρατηγική, Θεωρία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος σε Αειφόρο Πλαίσιο, Βιώσιμες Στρατηγικές Ικανότητες, Καινοτομία και Βιωσιμότητα, Δημιουργία Αξίας, Κοινωνική επιχειρηματικότητα, Triple Bottom Line and Stakeholder Management, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να αναλυθούν τα πιο σημαντικά προβλήματα του κόσμου και πώς μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)
 • να δοθούν συγκεκριμένα στοιχεία για αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες, σε διάφορα πλαίσια μεταξύ πολλών χωρών και τομέων
 • να αναδειχθεί η συν-εξέλιξη μεταξύ φύσης, περιβάλλοντος και οικονομίας.

 Βασικά θέματα που αναπτύσσονται: Κλιματική αλλαγή και εκπομπές άνθρακα, Ρύπανση του αέρα και των υδάτων, Βιοποικιλότητα, Αποψίλωση των δασών, Ενεργειακή απόδοση, Διαχείριση των αποβλήτων, Λειψυδρία.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να εισαγάγει τους συμμετέχοντες στις τρεις βασικές έννοιες της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης
 • να βοηθήσει τους σπουδαστές να αποκτήσουν μια πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτές οι έννοιες συσχετίζονται και αναδιαμορφώνουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Βασικά θέματα που αναπτύσσονται: Ικανοποίηση των πελατών, Προστασία δεδομένων και ιδιωτικότητα, Φύλο και διαφορετικότητα, Εργασιακή δέσμευση, Κοινοτικές σχέσεις, Ανθρώπινα δικαιώματα, Πρότυπα εργασίας.

Στόχος του μαθήματος είναι:

 • να εισάγει τους φοιτητές στις παγκόσμιες τάσεις, έννοιες, θεωρητικά πλαίσια και κατευθυντήριες αρχές που σχετίζονται με την διακυβέρνηση
 • να διερευνήσει τους δεσμούς μεταξύ των εταιρικών δραστηριοτήτων, της παγκοσμιοποίησης και της βιωσιμότητας, και στο πλαίσιο των ενδιαφερομένων, του ρόλου της εταιρικής διακυβέρνησης, του νόμου και της ηθικής
 • να εισάγει τους φοιτητές σε μοντέλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής κινδύνου μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων και των προσπαθειών μετριασμού
 • να οδηγήσει τους φοιτητές στην γνώση για τα πλαίσια, την κατάταξη και τις βαθμολογίες ESG
 • να αναπτύξει δεξιοτήτες που σχετίζονται με την εργασία σε επαγγελματικό πλαίσιο στον τομέα του ESG.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Module: STRATEGY FOR SUSTAINABLE BUSINESS

Instructor: ΚΙΑΡΑ ΚΟΝΤΗ

 • Day 1: 17/6, 17:30-21:00
 • Day 2: 18/6, 10:00-15:30
 • Day 3: 24/6, 17:30-21:00
 • Day 4: 25/6, 10:00-15:30

Module: SUSTAINABLE BUSINESS AND THE ENVIRONMENT

Instructor: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ

 • Day 1: 8/7, 17:30-21:00
 • Day 2: 9/7, 10:00-15:30
 • Day 3: 15/7, 17:30-21:00
 • Day 4: 16/7, 10:00-15:30

Module: SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS

Instructor: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΙΑΚΟΥ

 • Day 1: 9/9, 17:30-21:00
 • Day 2: 10/9, 10:00-15:30
 • Day 3: 23/9, 17:30-21:00
 • Day 4: 24/9, 10:00-15:30

Module: GOVERNANCE, RISK AND REPORTING

Instructor: ΚΙΑΡΑ ΚΟΝΤΗ

 • Day 1: 7/10, 17:30-21:00
 • Day 2: 8/10, 10:00-15:30
 • Day 3: 21/10, 17:30-21:00
 • Day 4: 22/10, 10:00-15:30

Κλείστε θέση σήμερα

Εγγραφές ως τις 16 Ιουνίου

Συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα!

TOP