Η επιτυχημένη αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μπορεί να επιτρέψει στα διοικητικά στελέχη και τους ηγέτες της διοίκησης της επιχείρησης να μειώσουν τον κίνδυνο, να δημιουργήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα, και να δημιουργήσουν παράλληλα αξία για το κοινωνικό σύνολο.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συμβούλους επιχειρήσεων, σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, επενδυτικούς συμβούλους, και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την σημασία της ανάπτυξης και υλοποίησης στρατηγικής ESG προκειμένου να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικά επιχειρήματα για την επιχείρηση τους.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου ESG & Competitive Advantage του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την φιλοσοφία του ESG (Environmental, Social, Governance), καθώς και την σημασία της ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στην ευρύτερη στρατηγική τους,
 • Αξιολογούν τους τρόπους με τους οποίους η ενσωμάτωση των αρχών ESG δύναται να βοηθήσει την αύξηση στης κερδοφορίας των επιχειρήσεων και την βελτίωση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων,
 • Γνωρίζουν τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι εταιρείες που λειτουργούν με βάση ένα ESG πλαίσιο, καθώς και τους τρόπους περιορισμού του εν λόγω ρίσκου,
 • Αντιλαμβάνονται τις ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται από τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια αποτελεσματική στρατηγική βιωσιμότητας που θα οδηγήσει στην δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
 • Γνωρίζουν σφαιρικά τα βασικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, και τον πολυδιάστατο τρόπο που τα περίπλοκα αυτά ζητήματα τις επηρεάζουν,
 • Αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες και αρχές του ESG Investing, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων ESG.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Έννοια ESG και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Οικονομικά και Βιωσιμότητα
 • Ενσωμάτωση Κριτηρίων ESG

Ενότητα 2:

 • Βιωσιμότητα ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • ESG Investing και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Στρατηγικές Corporate Sustainability

Ενότητα 3:

 • ESG Materiality
 • Οι 3 Πυλώνες ESG
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την υιοθέτηση κριτηρίων ESG

Ενότητα 4:

 • Ελάχιστα Κριτήρια ESG και Πρότυπα ESG
 • Χρηματοδοτήσεις με Κριτήρια ESG
 • Κίνδυνοι και Ευκαιρίες ESG

Ενότητα 5:

 • Σχεδιασμός Στρατηγικής Βιωσιμότητας για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Ενσωμάτωση ESG στο Επιχειρησιακό Μοντέλο
 • Τάσεις στο ESG, Μελλοντικές Προκλήσεις

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, στην οποία θα πρέπει να αξιολογήσουν και να παρουσιάσουν τα σχετιζόμενα με το ESG δυνατά αλλά και τρωτά σημεία της επιχείρησης ή του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, και να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση δύναται να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις και να περιορίσει τις αδυναμίες προκειμένου να διατηρήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης