Τα Big Data έχουν αποκτήσει σημαίνουσα βαρύτητα για τις επιχειρήσεις, επιτρέποντας σε αυτές να συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά με τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τις συμπεριφορές των αγοραστών. Στο σημείο αυτό υπεισέρχονται οι έννοιες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning) προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να επξεργαστούν και να αποσαφηνίσουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει, ούτως ώστε να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους πρακτικές και στρατηγικές.

 

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων (Chief Information Officers, Chief Data Officers and Chief Digital Officers), μεσαία στελέχη επιχειρήσεων με ειδίκευση στους τομείς του ΙΤ και του Project Management που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες A.I. και Big Data, καθώς και σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά και φοιτητές  που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο γνωστικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

 

Οφέλη

Μέσω του σεμιναρίου Creating Business Value with A.I. & Big Data του Athens International College οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη καθώς θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοήσουν την σημασία των προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και τεχνολογιών analytics,
 • Σχεδιάσουν στρατηγικές Big Data για την επιχείρηση τους στοχεύοντας στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
 • Γνωρίσουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να ενεργοποιήσουν και να εφαρμόσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές Big Data και Business Analytics,
 • Εκτιμήσουν την αξία της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις και τον τρόπο με τον οποίο αυτή δύναται να επηρεάσει την διαδικασία λήψης αποφάσεων,
 • Διαθέτουν τα γνωστικά εφόδια και τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές ικανότητες ώστε να αναλάβουν projects Τεχνητής Νοημοσύνης και Big Data,
 • Γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται και χρησιμοποιείται η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Μεγάλα Δεδομένα σε μια σειρά από κλάδους,
 • Αποτιμήσουν τον ρόλο που διαδραματίζουν τα Big Data και η A.I. στην διαμόρφωση στρατηγικών digital marketing.

 

Θεματολογία Σεμιναρίου

Ενότητα 1:

 • Μαθησιακοί Στόχοι & Θεματολογία Διαλέξεων
 • Η έννοια της Τεχνητής Νοημοσύνης
 • Τα Big Data και η σημασία τους

Ενότητα 2:

 • Αξία Big Data στην επιχειρηματική στρατηγική
 • Εφαρμογές Big Data και A.I. που δημιουργούν αξία
 • Η σημασία του Machine Learning

Ενότητα 3:

 • Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων
 • Τεχνητή Νοημοσύνη και Μέθοδοι Data Analytics
 • Επίδραση Big Data & A.I. στο Μάρκετινγκ

Ενότητα 4:

 • Big Data και Αλυσίδα Εφοδιασμού
 • Στρατηγικές Μάνατζμεντ για Μεγάλα Δεδομένα και A.I.
 • Big Data και Analytics

Ενότητα 5:

 • Ασφάλεια Μεγάλων Δεδομένων
 • Μελλοντικές Τάσεις για Big Data και A.I.
 • Ηθική και υπεύθυνη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Ενότητα 6:

 • Case Studies
 • Ομαδική Προφορική Παρουσίαση
 • Αξιολόγηση Σεμιναρίου

 

Παρουσίαση

Κατά την διάρκεια της τελευταίας διάλεξης, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες, και θα προετοιμάσουν μια προφορική παρουσίαση διάρκειας 15 λεπτών, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο θεωρούν ότι τα Μεγάλα Δεδομένα και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να συμβάλει στην διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων εντός του οργανισμού στον οποίο εργάζονται.

 

Διάρκεια

20 ώρες | Δευτέρα εως Παρασκευή 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση παρέχεται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης